Luchthaven Sasweg is gelegen aan de Sasweg 4 te Sprang-Capelle in de gemeente Waalwijk en luchthaven Poolseweg is gelegen aan de Poolseweg 1 te Waspik in de gemeente Waalwijk.

De ontwerp-verordeningen betreffen door Provinciale Staten op grond van de Wet luchtvaart, in te trekken luchthavenregelingen. De luchthavenregelingen zijn op 11 januari 2016 bij verordeningen door Provinciale Staten vastgesteld. De exploitant is Erik Chute Store, Eikenlaan 25, 5161 TN te Sprang-Capelle. De luchthavenregelingen zijn ten behoeve van luchthavens voor gebruik door gemotoriseerde schermvliegtuigen; ook wel bekend als paramotors. Uit rapportages is gebleken dat deze luchthavenregelingen al jaren niet meer worden gebruikt. De exploitant heeft kenbaar gemaakt dat hiertoe ook geen behoefte meer bestaat. Om die reden zullen de luchthavenregelingen worden ingetrokken.

Stukken inzien

Het ontwerp van het besluit tot intrekking van de ‘Verordening luchthavenregeling luchthaven Sasweg Sprang-Capelle Noord-Brabant’, het ontwerp van het besluit tot intrekking van de ‘Verordening luchthavenregeling luchthaven Poolseweg Waspik Noord-Brabant en de bijbehorende stukken zijn vanaf 26 september 2022 tot en met 7 november 2022 in te zien bij de gemeente Waalwijk.

  • Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien, kunt u terecht op waalwijk.nl.
  • Ook is het mogelijk de stukken in te zien in het provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer R. Broeren. Telefoon 06 52 79 43 27.

Reageren

Reageren op de ontwerpen van de besluiten tot intrekking van de luchthavenregelingen kan tot en met 7 november 2022 schriftelijk of mondeling. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen 2 weken na de begindatum van ter inzage legging bij Gedeputeerde Staten te worden ingediend. 

  • Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch.
  • Gelieve bij uw correspondentie het zaaknummer C2302254 vermelden.

Contact

Wet luchtvaart, Sasweg te Sprang-Capelle en Poolseweg te Waspik

Zie ook