Dit mede naar aanleiding van de bevindingen in het deskundigenverslag van de STAB van 20 januari 2019.

Stukken inzien

Het ontwerp-besluit en de bijbehorende stukken zijn vanaf 17 augustus 2020 tot en met 28 september 2020 in te zien bij de gemeenten Laarbeek en Helmond. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien, zie de website van de betreffende instanties. Ook is het mogelijk de stukken in te zien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer J.G.F. de Wijs, tel. 06-52794046 of de heer P. Glerum,  tel. 06-55686860. Aan deze procedure is een zaak-/projectnummer gekoppeld. Gelieve bij correspondentie dit nummer (C2226856) te vermelden. U kunt de stukken ook downloaden op deze pagina.

Reageren

Zienswijzen tegen dit ontwerp besluit kunnen binnen 6 weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC te ‘S HERTOGENBOSCH

Graag onder vermelding van het woord "zienswijze" op de linkerbovenhoek van de envelop.

De zienswijze moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijze gericht is en de gronden van de zienswijze hierin op te nemen.

Contact

Wet geluidhinder plan N279 Veghel Asten

Zie ook