De stukken zouden tijdens de inzageprocedure van 8 juli 2019 tot en met 19 augustus 2019 digitaal te raadplegen zijn op www.brabant.nl/terinzage De provincie heeft echter moeten constateren dat de stukken niet digitaal geraadpleegd konden worden. Om belanghebbenden alsnog de gelegenheid te bieden om kennis te nemen van de inhoud van het definitieve besluit, zullen de betreffende stukken nogmaals ter inzage worden gelegd.

Stukken inzien

Het verzoek, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn daarom vanaf 26 september 2019 tot en met 5 november 2019 nogmaals in te zien bij de gemeente Grave. Ook is het mogelijk de stukken in te zien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer J.G.F. de Wijs,  tel. (073) 681 2829 of (06) 52794046. Aan deze procedure is een zaak-/projectnummer gekoppeld. Gelieve bij correspondentie dit nummer (C2242260) te vermelden. Vanaf het moment van terinzagelegging zijn de beschikking en de bijbehorende stukken ook te downloaden.

Reageren

Tegen de beschikking kan tot en met 5 november 2019 beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerp-beschikking
  • belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerp-beschikki

U richt en verzend uw beroepschrift aan: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen bij de Voorzitter van die afdeling.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo’n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang.

Contact

Wet geluidhinder, plan "Herinrichting N324" gemeente Grave (C2242260)

Zie ook