De provincie heeft op 31 mei 2021 besloten op de realisering van het project “Verbetering Regionale Keringen Mark, Dintel en Vliet”, hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten bevorderen dat de besluiten, die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn, op gecoördineerde wijze worden voorbereid.

Het projectplan behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten.Projectplan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 15 juni 2022 het door het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta gewijzigd vastgestelde projectplan “Verbetering Regionale Keringen Mark, Dintel en Vliet, deelgebied Terheijden (Buitengebied, Molenstraat)” goedgekeurd.

Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen hebben op 17 januari 2022 de volgende vergunningen verleend:
• een omgevingsvergunning afwijken van het bestemmingsplan en bouwen voor het plaatsen van een damwand;
• een omgevingsvergunning kappen voor het kappen van 51 bomen.

Ontheffing Wet natuurbescherming

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben op 31 januari 2022 een ontheffing (soortenbescherming) Wet natuurbescherming verleend.

Openbare voorbereidingsprocedure

Het ontwerp-projectplan, het bijbehorende m.e.r.-beoordelingsbesluit, de ontwerp- omgevingsvergunningen en het ontwerp ontheffing Wet natuurbescherming hebben met ingang van 30 september 2021 tot en met 10 november 2021 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn negen zienswijzen ingediend. De beantwoording van de zienswijzen is opgenomen in de Nota van zienswijzen behorende bij het projectplan.

Stukken inzien

De stukken kunt u downloaden. Het goedkeuringsbesluit, het projectplan, het m.e.r.-beoordelingsbesluit, de omgevingsvergunningen, de ontheffing Wet natuurbescherming en de bijbehorende relevante stukken zijn tevens in te zien (van 23 juni tot en met 3 augustus 2022) op de volgende locaties:

Op afspraak en tijdens de daar gebruikelijke openingstijden:

  • waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda
  • provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216TV ’s-Hertogenbosch
  • gemeente Drimmelen, Park 1, 4921 BV Made

Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met de heer Lex Heijmans, omgevingsmanager van waterschap Brabantse Delta, bereikbaar via (076) 564 1089 of l.heijmans@brabantsedelta.nl

Beroep instellen

Tegen de besluiten kan gedurende de beroepstermijn (van 23 juni 2022 tot en met 3 augustus 2022) beroep worden ingesteld. Beroep kan worden ingesteld in eerste en enige instantie bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het beroepschrift moet naam en adres bevatten van de degene(n) die beroep instelt, vermelden tegen welk besluit het beroep wordt ingesteld en de gronden vermelden waarop het beroep berust. Ook dient het beroepschrift ondertekend en gedagtekend te zijn. Daarnaast dient een kopie van het besluit/de besluiten waartegen beroep wordt ingesteld te worden meegestuurd. In deze beroepsprocedure worden de eventuele beroepen tegen alle besluiten gelijktijdig behandeld. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Na de beroepsprocedure is het niet mogelijk om hoger beroep in te stellen.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State via de site van het digitale loket Rechtspraak Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Meer informatie over het instellen van beroep, het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening en het te betalen griffierecht treft u aan op www.raadvanstate.nl

Crisis- en herstelwet

Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift moet worden aangegeven welke beroepsgronden tegen het besluit worden aangevoerd. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het instellen van pro forma beroep is niet mogelijk. Verzocht wordt in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Verzoek om voorlopige voorziening

Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit projectplan, het goedkeuringsbesluit, de omgevingsvergunningen en de ontheffing Wet natuurbescherming niet. Degenen die van oordeel zijn dat dit plan/de besluiten geheel of gedeeltelijk moeten worden geschorst, dienen hiertoe een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening te richten aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens griffierecht verschuldigd.

Nadere informatie

Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw mr. M.A.T.L. Thijssen, jurist provincie Noord-Brabant, via het algemene telefoonnummer 073 – 681 28 12 of RThijssen@brabant.nl. Met betrekking tot de inhoud van het projectplan, de omgevingsvergunningen en de ontheffing Wet natuurbescherming kunt u contact opnemen met de heer Lex Heijmans, omgevingsmanager van waterschap Brabantse Delta, bereikbaar via (076) 564 1089 of l.heijmans@brabantsedelta.nl.

Contact

Verbetering Regionale Keringen Mark, Dintel en Vliet, deelgebied Terheijden

Zie ook