De provincie heeft op 15 juli 2022 het inpassingsplan ‘Herziening PAS Leegveld Deurne, Leegveld 7’ vastgesteld met planidentificatienummer: NL.IMRO.9930.ipPASLeegveldherz-va01

Het betreft een partiële herziening van het inpassingsplan ‘PAS Leegveld, Deurne’, vastgesteld door Provinciale Staten op 7 december 2018. Op 16 februari 2022 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) hierover einduitspraak gedaan. De Afdeling heeft de plangrens ter hoogte van Leegveld 7 vernietigd en Provinciale Staten opgedragen om binnen 26 weken na de einduitspraak een besluit te nemen over de bestemming van dit perceel. Met de partiële herziening van het inpassingsplan krijgt het perceel Leegveld 7 een woonbestemming, overeenkomstig de overwegingen van de Afdeling in de genoemde einduitspraak. 

Openbare voorbereidingsprocedure 

Op grond van de uitspraak van 16 februari 2022 behoeft het inpassingsplan niet overeenkomstig afdeling 3.4 van de Awb te worden voorbereid. Daarom is het inpassingsplan vastgesteld, zonder dat een ontwerp hiervan ter inzage is gelegd. 

Stukken inzien

Het vaststellingsbesluit en vastgestelde inpassingsplan zijn in te zien van 2 augustus 2022 tot en met 12 september 2022 op de volgende locaties: 

  • Op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur kunt u de stukken inzien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch. Indien u de stukken fysiek wilt inzien, neem dan contact op met de heer S. Ubink van de provincie Noord-Brabant, via (06) 52 78 36 06 of subink@brabant.nl

  • Op maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur kunt u de stukken ook inzien op het gemeentehuis van Deurne, Harmoniestraat 5, te Deurne.

Het inpassingsplan is digitaal in te zien via:

Hoe kunt u beroep instellen en verzoek om voorlopige voorziening indienen?

Tegen het besluit kan gedurende de inzagetermijn (van 2 augustus 2022 tot en met 12 september 2022) beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Uw schriftelijk beroep stuurt u naar de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 200019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Binnen de beroepstermijn kan een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. 

Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Meer informatie over het instellen van beroep, het indienen van een verzoek om voorlopige voorzieningen en het te betalen griffierecht treft u aan op www.raadvanstate.nl

Nadere informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met de heer S. Ubink van de provincie Noord-Brabant, via (06) 52 78 36 06 of subink@brabant.nl

Contact

Vaststelling provinciaal inpassingsplan ‘Herziening PAS Leegveld Deurne, Leegveld 7’