Doel van dit Regionaal Programma Water en Bodem 2022-2027 is zorgdragen voor waterveiligheid, schoon en voldoende water en een vitale bodem in Noord-Brabant. Met het nieuwe programma werkt de provincie toe naar een, op klimaatverandering toegerust, veerkrachtig water- en bodemsysteem. Voor het realiseren van het Programma wordt een milieueffectrapportage-procedure doorlopen.

Waarom een Notitie Reikwijdte en Detailniveau?

Milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft als doel het milieubelang een volwaardige rol te geven in de besluitvorming. Het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) begint met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de NRD wordt aangegeven welke milieuaspecten in het MER onderzocht worden en hoe dat gaat gebeuren en wordt verkend welke beleidsalternatieven mogelijk zijn om de beoogde doelen te halen.

Waar kunt u de Notitie Reikwijdte en Detailniveau inzien?

Op 19 juni 2020 heeft provincie Noord-Brabant de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het MER voor het project Regionaal Programma Water en Bodem 2022-2027 vrijgegeven voor inspraak.

Gedurende de inspraakperiode van 19 juni 2020 t/m 31 juli 2020 ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau tijdens reguliere openingstijden voor eenieder ter inzage op:

  • het Dienstenplein van het provinciehuis, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch.

U kunt de NRD ook downloaden

Hoe kunt u uw reactie geven?

U kunt van 19 juni 2020 t/m 31 juli 2020  uw reactie op de NRD digitaal indienen via het e-formulier

U kunt uw reactie ook schriftelijk geven door deze te sturen naar Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch onder vermelding van: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Plan MER Regionaal Waterprogramma Water en Bodem 2022-2027. Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen in te dienen, enkel digitaal of schriftelijk is voldoende.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle zienswijzen worden voorzien van een reactie en opgenomen in een Nota van Zienswijzen.
Daarin staat hoe de zienswijzen worden meegenomen in het uit te werken MER. U krijgt daarna uiteraard nog de gelegenheid om op het MER en het programma te reageren. De Commissie voor de milieueffectrapportage en Brabant Advies worden om advies gevraagd over de NRD. Wij verzoeken beiden om daar ook de ingediende zienswijzen bij te betrekken.

Contact

NRD Regionaal programma Water en Bodem 2022-2027

Zie ook