Het voornemen heeft betrekking op de reconstructie van de N270 tussen Helmond en Deurne, vanaf de aansluiting op de N279 in Helmond tot aan Walsberg in de gemeente Deurne. Lees (vooruitlopend op de Omgevingswet) meer over:

 • Het voornemen: hoe de provincie invulling wil geven aan de voorgenomen verbeteropgave
 • de participatie: hoe u kunt participeren bij de totstandkoming van het voornemen
 • de NRD die voor de procedure van de milieueffectrapportage is opgesteld
 • op welke wijze u op de NRD kunt reageren

Het voornemen

De opgaven voor de verkenning:

 • Verbeteren van de doorstroming: het herinrichten van de weg tussen Houtenhoekweg/Bakelseweg en Walsberg; aanleg van parallelwegen voor fietsers, bromfietsers en tractoren; kruispunten met een geavanceerde verkeerslichtenregeling; mogelijk ongelijkvloerse oversteken voor voetgangers en fietsers of een verbreding van de N270;
 • Verbeteren van de verkeersveiligheid door bijvoorbeeld een rijbaanscheiding en de aanleg van parallelwegen; het gaat daarbij onder meer over het voorkomen van onveilige oversteken voor vooral fietsers en voetgangers en het aansluiten van erfaansluitingen op de parallelwegen in plaats van op de N270 zelf;
 • Verbeteren van de leefbaarheid: voornemen is om het betonnen wegdek te vervangen door geluidsreducerende asfalt en mogelijkheden te onderzoeken om de leefbaarheid, geluid- en luchtkwaliteit te verbeteren. Ook wordt een verbetering van faunapassages en de ecologische verbindingszone bij de Oude Aa meegenomen, evenals een onderzoek naar de oversteekbaarheid van de N270

De provincie voert de verkenning als volgt uit:

 • De provincie stelt een milieueffectrapport (MER) op om effecten op het milieu in beeld te brengen. In het MER worden verschillende alternatieven onderzocht. Het opstellen van een MER begint met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) waarin aanleiding, doel, voorgeschiedenis, het beleidskader, de kenmerken van gebied en omgeving en de verkenning van alternatieven zijn beschreven
 • Samen met omwonenden, grondeigenaren en betrokkenen wordt binnen eerder vastgestelde randvoorwaarden gekeken naar de opgaven, oplossingen, ideeën en wensen
 • Op basis van alle uitkomsten en afwegingen van belangen worden keuzes gemaakt in het ontwerp en wordt een (concept-)projectbesluit opgesteld
 • Het projectbesluit wordt genomen zonder een daaraan voorafgaande voorkeursbeslissing
 • Het bevoegd gezag voor het projectbesluit is Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
 • De verkenning loopt vanaf heden tot april 2022. Daarna wordt het ontwerp-projectbesluit vastgesteld

Mogelijke oplossingen indienen

Eenieder (burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen) kan aandachtspunten of mogelijke oplossingen voor de hiervoor omschreven opgaven aandragen. Dit kunt u doen vanaf heden tot 1 januari 2022. Hiervoor kunt u het projectteam benaderen door een e-mail te sturen naar N270Deurne@brabant.nl  

De provincie neemt uw oplossingen redelijkerwijs in beschouwing, rekening houdend met eerder vastgestelde randvoorwaarden, de doelen, bestemmingsplannen, de verschillende belangen en het beschikbaar budget.

Participatie

Bij de voorbereiding van het projectbesluit worden in ieder geval betrokken, de gemeenten Deurne en Helmond, omwonenden, de grondeigenaren en bedrijven aan de N270 en maatschappelijke organisaties. Dit gebeurt door gesprekken en bijeenkomsten. Deze partijen worden betrokken bij de NRD en MER en de hierin beschreven thema’s en onderwerpen. De provincie betrekt de omgeving bij de verdere uitwerking van de alternatieven en bij de inpassing van de uiteindelijk gekozen oplossing als ook de verdere uitwerking van de opgaven. U kunt reageren op de NRD.

Aanvullende informatie over de procedure is te vinden op Brabant/N270 Helmond - Deurne.

Informatieavond

Op donderdag 2 september 2021 om 20.00 uur vindt een informatieavond plaats in het Gerardushuis, Parkstraat 2 te Deurne.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

De Notitie ligt van 19 juli t/m 27 september 2021 tijdens de reguliere openingstijden voor iedereen ter inzage op de volgende locaties:

 • Het Dienstenplein van het provinciehuis, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch;
 • de gemeentekantoren te Helmond en Deurne;
 • U kunt de NRD ook downloaden.

Hoe kunt u uw reactie geven?

De provincie ontvangt uw reactie bij voorkeur digitaal. U kunt uw reactie op de NRD van 19 juli t/m 27 september 2021 indienen via het e-formulier U kunt uw reactie ook schriftelijk sturen door deze te richten aan:

 • Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch
 • onder vermelding van: Notitie Reikwijdte en Detailniveau N270 Helmond - Deurne.

Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen in te dienen, enkel schriftelijk of digitaal is voldoende. Uw reactie wordt opgenomen in een Nota van Zienswijzen. Daarin staat hoe de zienswijzen worden meegenomen in het uit te werken MER. Als U niet reageert op de NRD krijgt u later uiteraard nog de gelegenheid op het MER en/of het (ontwerp-)projectbesluit te reageren. De Commissie voor de milieueffectrapportage en Brabant Advies zullen om advies worden gevraagd over de NRD. De provincie zal de commissie verzoeken om daar ook de ingediende reacties bij te betrekken.

Contact

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Reconstructie N270 Helmond Deurne

Zie ook