Het ontwerp-projectplan Waterwet en bijbehorende relevante stukken zijn in te zien van 5 september 2019 tot en met 16 oktober 2019. U kunt de stukken downloaden. Op werkdagen zijn ze ook  in te zien bij de volgende instanties tijdens de openingstijden:

  • Gemeentehuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6 te Waalwijk
  • Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5 te Breda
  • Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch

Reageren

Van 5 september tot en met 16 oktober 2019 kunt digitaal reageren via het e-formulier Naast een ontvangstbevestiging krijgt per mail een Pdf van uw reactie voor uw archief. U kunt ook schriftelijk reageren via: Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch, onder vermelding van “ontwerp-projectplan Waterwet ‘Mitigerende maatregelen Westelijke Langstraat’, C225060. Voor het mondeling zienswijze neemt u contact op met dhr. Marvin Antens, omgevingsmanager Westelijke Langstraat, telefoon (06) 83 10 39 27 of westelijkelangstraat@brabant.nl Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen in te dienen.

Vervolg

Het projectplan Waterwet zal, mede op basis van de ingediende zienswijzen, in samenhang met inpassingsplan en bijbehorend MER, de Partiële herziening peilbesluit Oosterhout-Waalwijk (Westelijke Langstraat) en de ontheffing Wet natuurbescherming en in onderlinge afstemming met de andere bevoegde gezagen, definitief worden vastgesteld. De besluiten worden te zijner tijd tegelijkertijd gepubliceerd. In deze publicatie wordt u geïnformeerd hoe u eventueel beroep kan instellen bij de Raad van State.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. Marvin Antens, omgevingsmanager Westelijke Langstraat, telefoon (06) 83 10 39 27 of westelijkelangstraat@brabant.nl

Inpassingsplan onbebouwde gebied Westelijke Langstraat

In samenwerking met waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de gemeente Waalwijk neemt de provincie in het gebied Westelijke Langstraat het voortouw voor de voorbereiding van de uitvoering van N-2000 instandhoudingsmaatregelen en de realisatie van het Natuur Netwerk Brabant. In overleg met de gemeente Waalwijk, is door de provincie een inpassingsplan opgesteld voor het onbebouwde gebied van de Westelijke Langstraat.

Voorbereiding

Provinciale Staten hebben op 31 augustus 2018 besloten op de realisering van het project Westelijke Langstraat, de coördinatieregeling op grond van artikel 3.33, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren. Dit houdt in dat het (ontwerp-)inpassingsplan en de daarmee samenhangende (ontwerp-)besluiten gecoördineerd worden voorbereid.

Daarom lagen het ontwerp-inpassingsplan en bijbehorend MER, het ontwerp-Partiële herziening peilbesluit Oosterhout-Waalwijk (Westelijke Langstraat) en de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming al ter inzage van 22 mei tot en met 2 juli 2019. Hierbij is iedereen in de gelegenheid gesteld zienswijzen op die ontwerp-besluiten kenbaar te maken.

Ontwerp-projectplan Waterwet

Aangrenzend aan het plangebied van het inpassingsplan heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta op 3 september 2019 het ontwerp-projectplan Waterwet vastgesteld. Door de vernatting binnen de natuurontwikkeling Westelijke Langstraat kan er wateroverlast plaatsvinden buiten de grens van het inpassingsplan, ondanks mitigerende maatregelen binnen de grens van het plangebied. Het projectplan Waterwet is opgesteld om ook buiten de plangrens mitigerende maatregelen te kunnen uitvoeren.

Contact

Projectplan Waterwet Westelijke Langstraat

Zie ook