In het projectplan zijn maatregelen opgenomen die tot doel hebben hydrologisch herstel te realiseren voor de benedenstrooms gelegen habitats van het N2000-gebied Kempenland-West. Daarnaast wordt op de flanken van het beekdal het Natuurnetwerk Brabant ingericht.
Gedeputeerde Staten hebben op 21 juni 2018 besloten op de realisering van het project “Beekherstel Reusel – De Mierden”, hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten bevorderen dat de besluiten, die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn, op gecoördineerde wijze worden voorbereid.

Ontheffing stiltegebied

Gedeputeerde Staten hebben op 16 augustus 2021 een ontheffing stiltegebied verleend.

Openbare voorbereidingsprocedure

Het ontwerp-projectplan inclusief MER en de ontwerp-ontheffing stiltegebied hebben gelijktijdig zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is één zienswijze op het projectplan ingediend. De beantwoording van de zienswijze en de ambtshalve wijzigingen zijn opgenomen in de Nota van Zienswijzen behorende bij het projectplan.

Stukken inzien

Het goedkeuringsbesluit, het vastgestelde projectplan inclusief MER, de ontheffing stiltegebied en bijbehorende relevante stukken zijn in te zien. U kunt de stukken downloaden. Van 21 oktober 2021 tot en met 1 december 2021 zijn deze ook in te zien op de volgende locaties:

  • Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel
  • Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch

U maakt hiervoor een afspraak met Frans Jagt bereikbaar via (0411) 618618 of fjagt@dommel.nl

Reageren

Tegen de besluiten kan gedurende de beroepstermijn (van 21 oktober 2021 tot en met 1 december 2021) beroep worden ingesteld. Beroep kan worden ingesteld in eerste en enige instantie bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het beroepschrift moet naam en adres bevatten van de degene(n) die beroep instelt, vermelden tegen welk besluit het beroep wordt ingesteld en de gronden vermelden waarop het beroep berust. Ook dient het beroepschrift ondertekend en gedagtekend te zijn. Daarnaast dient een kopie van het besluit/de besluiten waartegen beroep wordt ingesteld te worden meegestuurd. In deze beroepsprocedure worden de eventuele beroepen tegen alle besluiten gelijktijdig behandeld. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Na de beroepsprocedure is het niet mogelijk om hoger beroep in te stellen.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State via de site van het digitale loket Rechtspraak. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Meer informatie over het instellen van beroep, het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening en het te betalen griffierecht vindt u op: www.raadvanstate.nl

Crisis- en herstelwet

Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift moet worden aangeven welke beroepsgronden tegen het besluit worden aangevoerd. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het instellen van pro forma beroep is niet mogelijk. Verzocht wordt in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Verzoek om voorlopige voorziening

Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit projectplan, het goedkeuringsbesluit en het ontheffingsbesluit niet. Degenen die van oordeel zijn dat dit plan/het besluit geheel of gedeeltelijk moeten worden geschorst, dienen hiertoe een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening te richten aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens griffierecht verschuldigd.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Frans Jagt bereikbaar via (0411) 618618 of fjagt@dommel.nl

Contact

Projectplan Waterwet Beekherstel Reusel De Mierden Noord

Zie ook