Om daar een antwoord op te kunnen geven wordt er gekeken naar mogelijke consequenties van de voorgenomen beleidsopties, en naar mogelijke andere opties om de doelen en ambities van het Programma Landbouw en Voedsel te verwezenlijken.

Het opstellen van een milieueffectrapport (MER) begint met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de NRD wordt o.a. aangegeven welke milieuaspecten in het MER onderzocht worden en de wijze waarop deze onderzoeken worden uitgevoerd.

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft de NRD vrijgegeven voor inspraak. Collega-overheden, belangstellenden en belanghebbenden worden in dit stadium nadrukkelijk uitgenodigd te reageren om zo het nieuwe beleid mee richting en vorm te geven. Ook de Commissie voor de milieueffectrapportage en Brabant Advies worden om advies gevraagd. 

Waar kunt u de notitie inzien?

Gedurende de inspraaktermijn van vrijdag 2 april 2021 tot en met vrijdag 30 april 2021 ligt de notitie Reikwijdte en Detailniveau van 07.00 uur tot 13.00 uur voor een ieder ter inzage op het provinciehuis, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch. Verder is de notitie hieronder te downloaden.

Hoe kunt u uw reactie geven?

Tijdens de inspraaktermijn kunt u reageren. De provincie ontvangt uw reactie bij voorkeur digitaal via het e-formulier. U kunt uw reactie ook schriftelijk sturen door deze te richten aan Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch onder vermelding van:
Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Programma Landbouw en Voedsel. Graag in uw reactie specifiek aangeven over welk hoofdstuk, paragraaf of bijlage uw opmerking gaat. Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen in te dienen, enkel schriftelijk of digitaal is voldoende.

Meer informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Brabant Loket, telefoon 073 – 681 28 12.

Contact

Programma Landbouw en Voedsel 2030 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Zie ook