De betrokken partijen; provincie Noord-Brabant, Waterschappen Aa & Maas en De Dommel en de 21 regiogemeenten hebben in maart 2021 een concept RES 1.0 uitgebracht, zie: https://www.energieregiomre.nl/home/default.aspx

In juni 2021 zal de RES 1.0 aan het Nationale Programma RES worden aangeboden.

De betrokken partijen vinden het belangrijk om milieu-informatie volwaardig en zuiver mee te wegen bij het opstellen van de RES 1.0. Daarom hebben zij besloten om een plan-milieueffectrapportage-procedure te volgen. Het betreft een vrijwillig m.e.r.-traject met een pilot karakter. Provincie Noord-Brabant is namens de betrokken partijen aangewezen als Bevoegd Gezag in de m.e.r.-procedure. Zij draagt zorg voor het correct doorlopen van het m.e.r.-traject.

Als 1e stap in deze procedure is een zogenoemd Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) uitgebracht. Deze heeft in oktober 2020 ter inzage gelegen. Nu is het Milieueffectrapport (MER) gereed. Het MER brengt op systematische wijze de geschiktheid van gebieden voor zonne- en windenergie in beeld. U krijgt nu de gelegenheid hierop te reageren. De definitieve selectie van zoekgebieden is nog niet gemaakt. De betrokken partijen willen de milieu-informatie uit het MER betrekken bij de keuze.

Waarom een Milieueffectrapport?

Milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft als doel het milieubelang een volwaardige rol te geven in de besluitvorming. Milieueffectrapportage begint met een startdocument: de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de NRD wordt voorgesteld welke milieuaspecten in het MER onderzocht worden en hoe dat gaat gebeuren. Ook wordt verkend welke alternatieven mogelijk zijn om de beoogde klimaatdoelen door het opwekken van zonne- en windenergie te halen. Het milieueffectrapport ondersteunt de betrokken partijen bij het maken van keuzes. In dit geval zijn dat de zoekgebieden die in de RES zullen worden vastgelegd. Deze zoekgebieden geven de grote lijn aan waar in de nabije toekomst grootschalige opwek mogelijk is. Het planMER biedt op regioniveau milieu-informatie. Voor concrete projecten zal altijd meer gedetailleerd vervolgonderzoek nodig zijn. Daarin zal concreter en kwantitatiever worden ingegaan op locatie specifieke milieueffecten (zoals; geluid, slagschaduw, ecologische en landschappelijke effecten). Voor grotere windprojecten zal daartoe opnieuw een (project-)m.e.r.-procedure moeten worden doorlopen. Voor zonneparken geldt geen project-m.e.r.-plicht. De milieu-informatie zal in de onderbouwing van het ruimtelijke plan en de milieuvergunning moeten worden afgewogen.

Stukken inzien

Het MER voor het project Regionale Energie Strategie (RES) Metropoolregio Eindhoven is vrijgegeven voor inspraak. Het MER ligt ter inzage van 3 mei 2021 t/m 14 juni 2021. U kunt de stukken downladen bij dit artikel. Via de link: www.energieregiomre.nl/planmer krijgt u desgewenst de stukken ook te zien via een interactieve PDF viewer. Het MER kunt u in deze periode ook inzien bij het Dienstenplein van het provinciehuis, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch.

Informatiebijeenkomsten

In mei worden 3 digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze informatiebijeenkomsten wordt een toelichting gegeven op de m.e.r.-procedure en wordt het Milieueffectrapport inhoudelijk toegelicht. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via: https://energieregiomre.nl/agenda U ontvangt dan een link waarmee u de bijeenkomst digitaal kunt bijwonen. De bijeenkomsten hebben plaats op de volgende dagen:

  • 17 mei 2021 van 16.00 tot18.00 uur voor de A2 gemeenten
  • 18 mei 2021 van 19.30 tot 21.30 uur voor Peelgemeenten
  • 19 mei 2021 van 19.00 tot 21.00 uur voor de gemeenten van het Stedelijke Gebied Eindhoven

Voor de Kempengemeenten wordt geen aparte informatiebijeenkomst georganiseerd. Voor het Kempengebied is eerder een MER opgesteld waarin grotendeels op dezelfde wijze de milieueffecten van grootschalige wind- en zonneparken zijn onderzocht. Dit heeft geresulteerd in een Beleids- en Toetsingskader (BTK) voor grootschalige zonne- en windenergie dat door elke Kempengemeente is voorgelegd aan de gemeenteraad. Een bijeenkomst zou grotendeels een herhaling zijn van de bij het MER voor de Kempen gehouden bijeenkomst in 2019. Uiteraard zijn inwoners van de Kempenregio van harte uitgenodigd om in te schrijven voor één van de andere bijeenkomsten.

Reageren

U kunt van 3 mei 2021 t/m 14 juni 2021 uw reactie indienen via het e-formulier

U kunt uw reactie ook schriftelijk geven door deze te sturen naar Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch onder vermelding van: Milieueffectrapport Regionale Energie Strategie (RES) Metropoolregio Eindhoven. Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen in te dienen, enkel digitaal of schriftelijk is voldoende.

Wat gebeurt er met mijn reactie?

Alle zienswijzen worden voorzien van een reactie en opgenomen in een Nota van Zienswijzen. Daarin komt te staan hoe de zienswijzen worden meegenomen in de Regionale Energie Strategie 1.0. De Commissie voor de milieueffectrapportage en Brabant Advies worden om advies gevraagd over het MER. Wij verzoeken beide om ook de ingediende zienswijzen bij hun advisering te betrekken.

Voor verdere informatie neemt u contact op met het Brabant Loket, telefoon (073) 681 2812.

Contact

Plan-milieueffectrapport Regionale Energiestrategie Metropoolregio Eindhoven

Zie ook