Met de vaststelling van de partiële herziening inpassingsplan windenergie A16 worden een beperkt aantal ondergeschikte tekortkomingen in het inpassingsplan Windenergie A16 gerepareerd, welke zijn geconstateerd na vaststelling van het provinciaal inpassingsplan windenergie A16 op 28 september 2018 (NL.IMRO.9930.ipWindenergieA16-va01).

Stukken inzien

De Partiële Herziening van het Inpassingsplan Windenergie A16 met bijbehorende stukken zijn vanaf 24 september tot en met 4 november 2019 uitsluitend digitaal in te zien via: http://www.brabant.nl/HerzWindenergieA16 en ruimtelijkeplannen.nl

Reageren

Belanghebbenden kunnen tot en met 4 november 2019 beroep instellen tegen de Partiële Herziening van het Inpassingsplan. Dit geldt voor diegenen die:

  • een zienswijze naar voren hebben gebracht over het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunningen
  • het oneens zijn met wijzigingen die ten opzichte van de ontwerpbesluiten zijn aangebracht
  • redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbesluiten

Beroep kan tot en met bovengenoemde datum worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en een motivatie bevatten. Het is niet moge-lijk uw motivatie pas na de beroepstermijn toe te sturen of een pro-forma beroepschrift in te dienen. Ten slotte moet u uw beroepschrift ondertekenen en voorzien van een datum.

Het sturen van een beroepschrift zorgt niet voor schorsing van de werking van de besluiten. Daarvoor kunt u wel een verzoek doen om voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie boven voor het adres). Bij het verzoek moet u een afschrift van het beroepschrift overleggen.

Op basis van de Crisis- en herstelwet heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, na afloop van de beroepstermijn, nog 6 maanden de tijd voor het doen van een uitspraak op een beroep. Voor het indienen van een beroepschrift en/of verzoekschrift om een voorlopige voorziening betaalt u griffierecht.

Meer informatie

Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw H. Christophe, tel. (073) 680 87 22.

Contact

Partiële Herziening van het Inpassingsplan Windenergie A16