Ontwikkelruimte verdienen

Onder zorgvuldig wordt verstaan dat veehouderijen hun bedrijfsvoering zo inrichten dat zij daarmee goed passen in hun omgeving. De BZV gaat uit van de gedachte dat ontwikkelruimte verdiend moet worden en niet onbegrensd is. Deze denklijn is vastgesteld in de Interim Omgevingsverordening. Veehouders kunnen pas een vergunning aanvragen voor een uitbreiding na overleg met hun omgeving
en nadat uit een objectieve toetsing (BZV) de score ‘zorgvuldig’ is gekomen. BZV toetst op de thema's: (dier)gezondheid, dierenwelzijn, brandpreventie, energie, fosfaatefficiëntie, geur, fijn stof, mineralenkringlopen en verbinding met de omgeving.

Wijzigingen ontwerp BZV versie 2.2

Met de ontwerp Wijziging Nadere regels zorgvuldige veehouderij (versie 2.2) wordt de BZV gewijzigd. Er worden enkele certificaten toegevoegd en daarnaast zijn er een aantal scores van certificaten gewijzigd. Ook kunnen geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden met de diercategorie nertsen, conform het landelijk verbod dat per 8 januari 2021 is ingegaan.

Beschikbaarheid en inzage van de stukken

U kunt de ontwerp Wijziging Nadere regels zorgvuldige veehouderij (versie 2.2), bekend onder planidn NL.IMRO.9930.wijznrbzv22-on01, en de daarbij behorende stukken met ingang van 11 juni 2022 raadplegen via www.brabant.nl/bzv22 en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Reageren is mogelijk tot en met 9 juli 2022. U reageert eenvoudig door een e-mail te sturen naar bzv@brabant.nl met daarin de vermelding van: Nadere regels zorgvuldige veehouderij, C2298334. U kunt uw reactie in de mail zetten of bijvoorbeeld een document met uw reactie als bijlage toevoegen. U krijgt een ontvangstbevestiging met het toegekende registratienummer. Het is dan niet nodig dezelfde brief ook per post in te sturen. U kunt uw reactie ook schriftelijk inbrengen. Wij verzoeken u deze te richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch onder vermelding van: Nadere regels zorgvuldige veehouderij, C2298334.

Contact

Ontwerp Wijziging Nadere regels zorgvuldige veehouderij (versie 2.2)