Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 14 september 2020 het ontwerp van de Wijziging Interim omgevingsverordening – regelwijziging3 vastgesteld. 
In artikel 3.37 Interim omgevingsverordening is het gebruik van een omgevingsvergunning voorgeschreven omdat hiermee de tijdelijkheid van bouwwerken goed geborgd kan worden. De voorgenomen regelwijziging voorziet in aanvulling van het overgangsrecht voor bestemmingsplannen die zijn of worden vastgesteld met gebruikmaking van artikel 7s Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Daarin kan tijdelijkheid van bouwwerken namelijk ook worden vastgelegd. In de Verordening ruimte Noord-Brabant was voor dergelijke plannen een regeling opgenomen, maar niet in de IOV. De regelwijziging is dan ook bedoeld om deze omissie in de IOV te herstellen. 

Beschikbaarheid en inzage van de stukken

U kunt de ontwerp Wijziging Interim omgevingsverordening – regelwijziging3, bekend onder planidn NL.IMRO.9930.IOVwijzregels3-on01, met ingang van 18 september 2021 raadplegen via

Het ontwerp is tijdens openingstijden ook ter inzage in het Provinciehuis. Wij verzoeken u hiervoor vooraf een afspraak te maken via het Brabantloket, bereikbaar op 073 6812812.

Reageren

U kunt met ingang van zaterdag 18 september tot en met vrijdag 15 oktober 2021 reageren

  • per mail aan omgevingswet@brabant.nl
  • per brief aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch

Wij verzoeken u in beide gevallen als onderwerp te vermelden: Inspraak regelwijziging3, C2286124.

Privacy

De provincie Noord-Brabant hecht aan privacy. Daarom zorgt zij voor een betrouwbare en zorgvuldige bescherming van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens. Met het indienen van een reactie geeft u toestemming om uw gegevens te gebruiken voor de besluitvorming over dit dossier, bijvoorbeeld door het vermelden van uw reactie in de Nota van inspraak. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat in uw zienswijze aangeven.
 
’s-Hertogenbosch, september 2021
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

 

Contact

Ontwerp Wijziging Interim omgevingsverordening - regelwijziging3