Inhoud

Op hoofdlijnen gaat het om de volgende wijzigingen:

  • een verschuiving van de datum waarop stalsystemen moeten voldoen aan de emissiereductie-eisen uit de Interim omgevingsverordening naar 1 januari 2024, voor veehouderijen die in juli 2017 voldeden aan het Besluit emissiearme huisvesting;
  • ondernemers krijgen een keuzemogelijkheid om gemiddeld op bedrijfs(locatie)niveau of op dierplaatsniveau te voldoen aan de emissiereductie-eisen;
  • een uitzonderingssituatie voor het in beperkte omvang houden van dieren;
  • de datum voor het indienen van een omgevingsvergunning of het doen van een melding vervalt;
  • de datum van besluitvorming is bepalend voor welke eisen van toepassing zijn;
  • technische aanpassingen van bijlage 2 Technische eisen huisvestingssysteem, waaronder het opnemen van enkele erkende voer- en management maatregelen.

Naast bovenstaande wijzigingen wordt deze procedure benut voor enkele overige aanpassingen van de regels, waaronder het vervallen van de norm voor fijnstof voor de ontwikkeling van veehouderijen en het opnemen van overgangsrecht voor de zogenaamde concrete initiatieven mestbewerking.

Beschikbaarheid en inzage van de stukken

U kunt de ontwerp Wijziging Interim omgevingsverordening – regelwijziging 2 met ingang van 14 juli 2020 raadplegen via:

Het ontwerp ligt met ingang van 14 juli 2020 tijdens openingstijden ook ter inzage in het Provinciehuis.

Hoe kunt u uw reactie geven?

Bij voorkeur reageert u eenvoudig en direct via www.brabant.nl/IOVregelwijziging Daar treft u boven de kaart van Noord-Brabant een reactieknop. U krijgt na verzending van uw inspraakreactie een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie. Ook krijgt u automatisch een ontvangstbevestiging. Het apart insturen van een brief is dan niet meer nodig.
U kunt uw reactie ook schriftelijk inbrengen. Dit is niet nodig als u digitaal uw reactie heeft ingebracht. Wij verzoeken u deze te richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch onder vermelding van: ‘Wijziging Interim omgevingsverordening – regelwijziging 2, C2264809’.

Privacy

De provincie Noord-Brabant hecht aan privacy. Daarom zorgt zij voor een betrouwbare en zorgvuldige bescherming van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens.
Met het indienen van een reactie geeft u toestemming om uw gegevens te gebruiken voor de besluitvorming over dit dossier, bijvoorbeeld door het vermelden van uw reactie in de Nota van inspraak. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat in uw zienswijze aangeven.

’s-Hertogenbosch, 7 juli 2020
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

 

Contact

Ontwerp Wijziging Interim omgevingsverordening – regelwijziging 2

Zie ook