Deze plannen doorlopen de inspraakprocedure conform de Wet milieubeheer, Waterwet en Algemene wet bestuursrecht voor een periode van 6 weken. De inspraakperiode start met ingang van 6 april 2021 en loopt tot en met 18 mei 2021. Iedereen kan zijn of haar reactie op het ontwerp bij Gedeputeerde Staten indienen. Het RWP treedt vervolgens in werking op 1 januari 2022 onder de Omgevingswet.

Inhoud van het Ontwerp RWP

Het Ontwerp RWP met de daarbij behorende stukken kunt u onderaan dit artikel downloaden.

Met het RWP werkt de provincie aan een klimaatbestendig en veerkrachtig water- en bodemsysteem dat bestand is tegen extremen. Voldoende water, schoon water, veilig water, vitale bodem en klimaatadaptatie zijn van belang voor vrijwel alle provinciale opgaven: wonen en werken, infrastructuur en mobiliteit, landbouw en voedsel, natuur en biodiversiteit, erfgoed, een concurrerende en duurzame economie, energietransitie, etc. Daarbij is een trendbreuk nodig: een nieuwe manier van denken waarbij de draagkracht van het water- en bodemsysteem leidend is voor het gebruik, in plaats van andersom. De urgentie is namelijk groot.

Samenwerking

Dit doet de provincie niet alleen, maar samen met de Brabantse waterschappen. Als bevoegde gezagen zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk voor een toekomstbestendig waterbeheer en de klimaatrobuuste inrichting van Brabant in 2050. De waterbeheerprogramma’s c.q. plannen (WBP’s) van de waterschappen gaan gelijktijdig ter inzage, en zijn te raadplegen via:

Bovenstaande programma’s zijn in samenhang met het Nationaal Water Programma van het Rijk, die te raadplegen is via helpdeskwater.nl De Europese Kaderrichtlijn Water vraagt om de opname van een aantal verplichte onderdelen. Het gaat hierbij om doelen en maatregelen voor het verbeteren van de grondwaterkwaliteit en –kwantiteit en om de vaststelling van oppervlaktewaterlichamen met een aantal beschrijvende kenmerken. Deze maken onderdeel uit van het RWP. In het planMER wordt beschreven welke milieueffecten het voorgenomen beleid heeft.

Zienswijze indienen

U kunt op het Ontwerp RWP en planMER met ingang van 6 april reageren via het e-formulier U kunt uw reactie ook schriftelijk inbrengen. Wij verzoeken u deze te richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch onder vermelding van: ‘Ontwerp RWP, nummer C2277276.’

Aanmelden netwerkbijeenkomst

14 april vindt een netwerkbijeenkomst plaats waar ook vragen omtrent het Ontwerp-RWP gesteld kunnen worden. Aanmelden hiervoor kan tot 8 april via het aanmeldformulier

Contact

Ontwerp Regionaal Water en Bodem Programma (RWP) 2022-2027

Zie ook