In samenwerking met de provincie neemt het waterschap De Dommel in het gebied de “ Keersopperbeemden ” het voortouw bij de uitvoering van de N2000-instandhoudingsmaatregelen, maatregelen ter uitvoering van de Kaderrichtlijn Water en de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. Het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel heeft voor het project op 25 augustus 2020 het ontwerp-projectplan Waterwet en het m.e.r.-beoordelingsbesluit op 19 mei 2020 vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben op 19 augustus 2020 het m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk heeft op 28 juli 2020 het ontwerp-wijzigingsplan Keersopperbeemden en m.e.r.-beoordelingsbesluit vastgesteld. Ontwerp-projectplan Waterwet, inclusief m.e.r.-beoordelingsbesluit In het projectplan zijn maatregelen opgenomen die tot doel hebben om de hydrologische omstandigheden en kwaliteit van de bodem en het (grond)water te verbeteren in het projectgebied Keersopperbeemden.

Gecoördineerde voorbereiding

Gedeputeerde Staten hebben op 21 juni 2018 besloten op de realisering van het project “Keersopperbeemden”, hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten bevorderen dat de besluiten, die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn, op gecoördineerde wijze worden voorbereid. Het projectplan behoeft daarom de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Om de maatregelen te kunnen uitvoeren hebben burgemeester en wethouders van Bergeijk een ontwerp-wijzigingsplan “Keersopperbeemden” vastgesteld, waarbij de bestemming “Agrarisch met waarden – Natuur en landschapswaarden” wordt gewijzigd in “Natuur”.

Stukken inzien

Het ontwerp-projectplan, inclusief de m.e.r.-beoordelingsbesluiten, het ontwerpwijzigingsplan en bijbehorende relevante stukken zijn in te zien met ingang van 10 september 2020 tot en met 21 oktober 2020 te downloaden. Het ontwerp-wijzigingsplan is vanaf 10 september in te zien op de landelijke site voor alle ruimtelijke plannen www.ruimtelijkeplannen.nl U kunt het daar vinden via identificatienummer: NL.IMRO.1724.BPUkeb0082-ONTW of op de naam 'Keersopperbeemden'. De stukken liggen ook ter inzage bij de balie van Waterschap de Dommel, gemeente Bergeijk, gemeente Valkenswaard en provincie Noord-Brabant. Inzien van fysieke stukken kan alleen op afspraak wegens de corona maatregelen. U neemt hiervoor contact op met Marnix Verboord via (06) 55686694. 

Reageren

Van 10 september 2020 tot en met 21 oktober 2020 kunt u zienswijzen indienen op het ontwerp-projectplan en het ontwerp-wijzigingsplan.

  • U reageert eenvoudig digitaal via het e-formulier Na verzending krijgt u een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie samen met een ontvangstbevestiging.   
  • Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch, onder vermelding van: projectplan “Keersopperbeemden” C2268405   
  • Voor het mondeling indienen van zienswijzen neemt u (binnen de termijn) contact op met Marnix Verboord bereikbaar via (06) 55686694. Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen dan wel apart per plan/besluit in te dienen. In de zienswijze dient vermeld te worden of de zienswijze gericht is tegen het ontwerpprojectplan of het ontwerpwijzigingsplan.

Vervolg

Het projectplan en het wijzigingsplan zullen mede op basis van de ingediende zienswijzen definitief worden vastgesteld. Het projectplan behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De besluiten worden tegelijkertijd gepubliceerd. In deze publicatie wordt u geïnformeerd hoe u eventueel beroep kan instellen bij de Raad van State.

Beroep m.e.r.-beoordelingsbesluit

Op 19 mei 2020 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap en op 19 augustus 2020 hebben Gedeputeerde Staten, op basis van een m.e.r.-beoordeling, besloten dat dit projectplan niet m.e.r.-plichtig is. Op 28 juli 2020 besloot het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk dat het wijzigingsplan niet m.e.r.-plichtig is.
Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de m.e.r.-beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit voor de uiteindelijke goedkeuring van het projectplan. Tegen de m.e.r.-beoordelingsbesluiten kunt u nu geen zienswijzen of beroep indienen , tenzij aangetoond kan worden dat deze besluiten, los van het voor te bereiden besluit, belanghebbenden rechtstreeks in hun belang treft. Uw bezwaren tegen het m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u te zijner tijd kenbaar maken in de beroepsprocedure van het uiteindelijk te nemen besluit, betreffende de goedkeuring van het projectplan.

Voor nadere informatie neemt u contact op met Marnix Verboord via (06) 55686694.

Contact

Ontwerp-projectplan Waterwet Keersopperbeemden

Zie ook