In samenwerking met de provincie neemt het waterschap De Dommel in het gebied  “de Tongelreep” het voortouw bij de uitvoering van de natuurherstelmaatregelen, maatregelen ter uitvoering van de Kaderrichtlijn Water en de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant.

Het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel heeft voor het project op 19 mei 2020 het ontwerp-projectplan Waterwet vastgesteld.

Ontwerp-projectplan Waterwet, inclusief MER

In het projectplan zijn maatregelen opgenomen die tot doel hebben om de grondwaterstanden in de omgeving van de Tongelreep te verhogen.
Gedeputeerde Staten hebben op 21 juni 2018 besloten op de realisering van het project “Tongelreepdal”, hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten bevorderen dat de besluiten, die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn, op gecoördineerde wijze worden voorbereid. Het projectplan behoeft daarom de goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

Stukken inzien

Het ontwerp-projectplan, inclusief MER en bijbehorende relevante stukken zijn in te zien met ingang van 28 mei 2020 tot en met 8 juli 2020 op de volgende wijze via:

  • Provinciale site van Noord-Brabant: www.brabant.nl/terinzage
  • Met uitzondering van het archeologisch onderzoek. Dit vanwege de digitale omvang van het bestand.  Indien u dit stuk toch digitaal wilt inzien, neemt u dan contact op met mevrouw M.Gremmen-Boerakker.
  • Indien u de stukken analoog wil inzien, neemt u dan ook contact op met mevrouw M. Gremmen-Boerakker, via 06-28464889 of mboerakker@dommel.nl om daarvoor een afspraak te maken, dit in verband met de coronamaatregelen.

Gedurende deze termijn kan iedereen zienswijzen kenbaar maken op het ontwerp-projectplan, inclusief MER.

Digitaal reageren

U kunt eenvoudig digitaal reageren via een e-formulier.

U krijgt na verzending van uw zienswijze een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie samen met een ontvangstbevestiging.

Schriftelijke reageren

Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch, onder vermelding van: projectplan “Herinrichting Tongelreep fase I” C2263572

Mondeling reageren

Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunt u binnen de termijn contact opnemen met mevrouw M. Gremmen-Boerakker, via 06-28464889 of mboerakker@dommel.nl.

Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen in te dienen.

Vervolg

Het projectplan zal mede op basis van de ingediende zienswijzen definitief worden vastgesteld. Het projectplan behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Het besluit wordt gepubliceerd. In deze publicatie wordt u geïnformeerd hoe u eventueel beroep kan instellen bij de Raad van State.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Gremmen-Boerakker, via 06-28464889 of mboerakker@dommel.nl.


Contact

Ontwerp projectplan Waterwet Herinrichting Tongelreep fase I incl. MER

Zie ook