Ontwerp-projectplan Waterwet, inclusief m.e.r.-beoordelingsbesluit

In het projectplan zijn maatregelen opgenomen die tot doel hebben om de hydrologische omstandigheden en kwaliteit van de bodem en het (grond)water te verbeteren in het beekdal van de Kleine Beerze.

Gecoördineerde voorbereiding

Gedeputeerde Staten hebben op 4 juli 2019 besloten op de realisering van het project “Beekherstel Kleine Beerze”, hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten bevorderen dat de besluiten, die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn, op gecoördineerde wijze worden voorbereid. Het projectplan behoeft daarom de goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

Stukken inzien

Het ontwerp-projectplan, inclusief de m.e.r.-beoordelingsbesluiten en bijbehorende relevante stukken zijn in te zien van 1 oktober 2020 tot en met 11 november 2020. Deze kunt u downloaden. Ook zijn ze fysiek in te zien tijdens openingstijden bij:

  • Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel
  • Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch
  • Gemeente Eersel, Dijk 15 te Eersel
  • Gemeente Oirschot, Deken Frankenstraat 3 te Oirschot

Indien u de fysieke stukken wilt inzien neem dan contact op met Nicole Abrahams bereikbaar via 06-28430743 of nabrahams@dommel.nl, om daarvoor een afspraak te maken. Dit in verband met de corona maatregelen.

Reageren

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen zienswijzen kenbaar maken op het ontwerp-projectplan en de m.e.r.-beoordelingsbesluiten:

  • U reageert eenvoudig digitaal via het e-formulier Na verzending van uw zienswijze ontvangt u een pdf voor uw archief met de inhoud van uw reactie samen met een ontvangstbevestiging.
  • Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch, onder vermelding van: projectplan “Herinrichting Kleine Beerze, traject Spekdonken, Molenbroek en Hoogeind” C2269304
  • Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunt u binnen de termijn contact opnemen met Nicole Abrahams, bereikbaar via 06-28430743 of nabrahams@dommel.nl   

Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen dan wel apart per plan/besluit in te dienen. In de zienswijze dient vermeld te worden of de zienswijze gericht is tegen het ontwerp projectplan of de m.e.r. beoordelingsbesluiten.

Vervolg

Het projectplan zal mede op basis van de ingediende zienswijzen definitief worden vastgesteld. Het projectplan behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De besluiten worden tegelijkertijd gepubliceerd. In die publicatie wordt u geïnformeerd hoe u eventueel beroep kan instellen bij de Raad van State.

M.e.r.-beoordelingsbesluiten

Op 8 september 2020 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap en op 2 september 2020 hebben Gedeputeerde Staten, op basis van een mer-beoordeling, besloten dat dit projectplan niet m.e.r.-plichtig is. Een m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen. U kunt uw zienswijzen tegen de m.e.r.-beoordelingsbesluiten kenbaar maken gedurende de zienswijzeprocedure in het kader van de projectplanprocedure, ten behoeve waarvan deze m.e.r.-beoordelingsbesluiten zijn genomen.

Voor nadere informatie contact opnemen met Nicole Abrahams bereikbaar via 06-28430743 of nabrahams@dommel.nl

Contact

Ontwerp-projectplan Waterwet Kl. Beerze Spekdonken Molenbroek Hoogeind

Zie ook