Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft voor het project op 8 september 2020 het ontwerp-projectplan Waterwet vastgesteld en het m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen. Gedeputeerde Staten hebben op 2 september 2020 het m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen.

Ontwerp-projectplan Waterwet, inclusief m.e.r.-beoordelingsbesluiten

In het projectplan zijn maatregelen opgenomen die tot doel hebben om de hydrologische omstandigheden en kwaliteit van de bodem en het (grond)water te verbeteren in het beekdal van de Kleine Beerze.

Ontwerp besluit Derde herziening kaart Wet ammoniak en veehouderij

In verband met de verlegging van de beek is overeengekomen de begrenzing, opgenomen op de kaart Wet ammoniak en veehouderij, in de omgeving van Vessem aan te passen. De gewijzigde begrenzing wordt doorgevoerd op de (digitale) kaart Wet ammoniak en veehouderij.

Gecoördineerde voorbereiding

Gedeputeerde Staten hebben op 4 juli 2019 besloten op de realisering van het project “Beekherstel Kleine Beerze”, hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten bevorderen dat de besluiten, die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn, op gecoördineerde wijze worden voorbereid. Het projectplan behoeft daarom de goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

Stukken inzien

Het ontwerp-projectplan, inclusief de m.e.r.-beoordelingsbesluiten, het ontwerp besluit Derde herziening kaart Wet ammoniak en veehouderij en bijbehorende relevante stukken zijn in te zien van 1 oktober 2020 tot en met 11 november 2020. De stukken zijn te downloaden. Deze zijn ook fysiek in te zien tijdens openingstijden op:

  • Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel
  • Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch
  • Gemeente Eersel, Dijk 15 te Eersel
  • Gemeente Oirschot, Deken Frankenstraat 3 te Oirschot

Indien u de fysieke stukken wilt inzien neem dan contact op met Nicole Abrahams bereikbaar via 06-28430743 of nabrahams@dommel.nl, om daarvoor een afspraak te maken. Dit in verband met de corona maatregelen.

Reageren

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen zienswijzen kenbaar maken op het ontwerp-projectplan, de m.e.r.-beoordelingsbesluiten en het ontwerp besluit Derde herziening kaart Wet ammoniak en veehouderij:

  • U reageert eenvoudig digitaal via het e-formulier U krijgt na verzending van uw zienswijze een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie samen met een ontvangstbevestiging.
  • Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch, onder vermelding van: projectplan “Herinrichting Kleine Beerze, traject Dorp aan de Beek” C2269302
  • Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunt u binnen de termijn contact opnemen met Nicole Abrahams, bereikbaar via 06-28430743 of nabrahams@dommel.nl

Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen dan wel apart per plan/besluit in te dienen. In de zienswijze dient vermeld te worden of de zienswijze gericht is tegen het ontwerp projectplan, de m.e.r. beoordelingsbesluiten of het ontwerp besluit Derde herziening kaart Wet ammoniak en veehouderij.

Vervolg

Het projectplan en het besluit Derde herziening kaart Wet ammoniak en veehouderij zullen mede op basis van de ingediende zienswijzen definitief worden vastgesteld. Het projectplan behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De besluiten worden tegelijkertijd gepubliceerd. In die publicatie wordt u geïnformeerd hoe u eventueel beroep kan instellen bij de Raad van State.

M.e.r.-beoordelingsbesluiten

Op 8 september 2020 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap en op 2 september 2020 hebben Gedeputeerde Staten, op basis van een mer-beoordeling, besloten dat dit projectplan niet m.e.r.-plichtig is. Een m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen. U kunt uw zienswijzen tegen de m.e.r.-beoordelingsbesluiten kenbaar maken gedurende de zienswijzeprocedure in het kader van de projectplanprocedure, ten behoeve waarvan deze m.e.r.-beoordelingsbesluiten zijn genomen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Nicole Abrahams bereikbaar via 06-28430743 of nabrahams@dommel.nl

Contact

Ontwerp projectplan Waterwet Herinrichting Kleine Beerze traject Dorp aan de Beek

Zie ook