Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft voor het project op 12 maart 2021 het ontwerp-projectplan Waterwet “Beekherstel Reusel De Mierden Noord” vastgesteld. Dit ligt ter inzage van 25 maart tot en met 5 mei 2021.

Ontwerp-projectplan Waterwet, inclusief MER

In het projectplan zijn maatregelen opgenomen die tot doel hebben hydrologisch herstel te realiseren voor de benedenstrooms gelegen habitats van het N2000-gebied Kempenland-West. Daarnaast wordt op de flanken van het beekdal het Natuurnetwerk Brabant ingericht.

Ontwerp-ontheffing Stiltegebied

Gedeputeerde Staten hebben, op grond van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant, een ontwerp-besluit ontheffing Stiltegebied genomen.

Gecoördineerde voorbereiding

Gedeputeerde Staten hebben op 21 juni 2018 besloten op de realisering van het project “Beekherstel Reusel – De Mierden”, hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten bevorderen dat de besluiten, die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn, op gecoördineerde wijze worden voorbereid. Het projectplan behoeft daarom de goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

Stukken inzien

Het ontwerp-projectplan, inclusief MER, de ontwerp-ontheffing Stiltegebied en bijbehorende relevante stukken kunt u downloaden. Van 25 maart tot en met 5 mei 2021 zijn de stukken ook in te zien op werkdagen tijdens de openingstijden bij:

  • Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel
  • Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch

Als u de fysieke stukken op deze locaties wilt inzien, kan dit alleen op afspraak wegens de corona maatregelen. U neemt hiervoor contact op met Frans Jagt bereikbaar via (0411) 618 618 of e-mail: fjagt@dommel.nl 

Reageren

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen zienswijzen kenbaar maken op het ontwerp-projectplan, inclusief MER, en de ontwerp-ontheffing Stiltegebied. Zienswijzen kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend.

  • U kunt eenvoudig digitaal reageren via het e-formulier U krijgt na verzending van uw zienswijze een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie samen met een ontvangstbevestiging.
  • Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch, onder vermelding van: projectplan “Beekherstel Reusel De Mierden Noord” C2273096.
  • Voor het mondeling indienen van zienswijzen neemt u (binnen de termijn) contact op met Frans Jagt bereikbaar via (0411) 618 618 of fjagt@dommel.nl
    Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen dan wel apart per plan/besluit in te dienen. In de zienswijze dient vermeld te worden of de zienswijze gericht is tegen het ontwerp-projectplan, het MER en/of de ontwerp-ontheffing Stiltegebied.

Vervolg

Het projectplan en de ontheffing Stiltegebied zullen mede op basis van de ingediende zienswijzen definitief worden vastgesteld. Het projectplan behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De besluiten worden tegelijkertijd gepubliceerd. In die publicatie wordt u geïnformeerd hoe u eventueel beroep kan instellen bij de Raad van State.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen Frans Jagt bereikbaar via (0411) 618 618 of fjagt@dommel.nl

Contact

Ontwerp-projectplan Waterwet Beekherstel Reusel De Mierden Noord

Zie ook