Het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel heeft voor het project op 19 juli 2022 het ontwerp-projectplan Waterwet vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben op 8 juni 2022 het m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven hebben het ontwerp-besluit omgevingsvergunning bouwen vastgesteld.

Ontwerp-projectplan Waterwet, inclusief m.e.r.-beoordelingsbesluit In het projectplan zijn maatregelen opgenomen die tot doel hebben de waterkwaliteit van de Run te verbeteren en de ecologische situatie in en langs de beek te herstellen. Daarnaast zijn de maatregelen gericht op het behoud, uitbreiding en versterking van natuurwaarden. Beoogd wordt een klimaatrobuust watersysteem te realiseren en de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren.

Gecoördineerde voorbereiding

Gedeputeerde Staten hebben op 1 juni 2022 besloten op de realisering van het project “Herinrichting Run Stevert, Heers en Grootgoor fase 2”, hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten bevorderen dat de besluiten, die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn, op gecoördineerde wijze worden voorbereid. Het projectplan behoeft daarom de goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

Om de maatregelen te kunnen uitvoeren hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven een ontwerp-besluit omgevingsvergunning genomen voor het bouwen van een brug.

Terinzagelegging

Het ontwerp-projectplan, inclusief de m.e.r.-beoordelingsbesluit, het ontwerp-besluit omgevingsvergunning en bijbehorende relevante stukken zijn in te zien met ingang van 1 september 2022 tot en met 12 oktober 2022 in te zien.

Op afspraak kunt u de stukken op werkdagen ook inzien bij de volgende instanties tijdens de daar gebruikelijke openingstijden:

  • waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel
  • provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216TV ’s-Hertogenbosch
  • gemeente Veldhoven, Meiveld 1, 5501 KA Veldhoven

U maakt hiervoor een afspraak met de heer Frank Gerritsen van waterschap De Dommel, via: (06) 15 87 8063 of fgerritsen@dommel.nl

Reageren

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen zienswijzen kenbaar maken op het ontwerp-projectplan en het ontwerp-besluit omgevingsvergunning.

U ontvangt na verzending van uw zienswijze een pdf voor uw archief met de inhoud van uw reactie samen met een ontvangstbevestiging.

  • Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar: Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch, onder vermelding van: projectplan “Herinrichting Run Stevert, Heers en Grootgoor fase 2” C2302216.
  • Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunt u binnen de termijn contact opnemen met de heer Nico ten Heggeler van waterschap De Dommel, bereikbaar via (06) 15 87 8079 of NtHeggeler@dommel.nl.

Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen dan wel apart per plan/besluit in te dienen. Indien uw reactie zich specifiek richt op één van de besluiten, dit graag aangeven.

Vervolg

Het projectplan en het besluit omgevingsvergunning zullen mede op basis van de ingediende zienswijzen definitief worden vastgesteld. Het projectplan behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De besluiten worden tegelijkertijd gepubliceerd. In die publicatie wordt u geïnformeerd hoe u eventueel beroep kunt instellen bij de Raad van State.

Beroep m.e.r.-beoordelingsbesluit

Op 8 juni 2022 hebben Gedeputeerde Staten, op basis van een mer-beoordeling, besloten dat dit projectplan niet m.e.r.-plichtig is. Een m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Bezwaren kunnen te zijner tijd kenbaar worden gemaakt in de procedure van het uiteindelijk door Gedeputeerde Staten te nemen besluit tot goedkeuring van het projectplan. Eventuele opmerkingen over het m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u al wel kenbaar maken gedurende deze zienswijzeprocedure in het kader van de projectplanprocedure, ten behoeve waarvan dit m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Nico ten Heggeler bereikbaar via (06) 15 87 8079 of NtHeggeler@dommel.nl.

Contact

Ontwerp-projectplan Herinrichting Run Stevert, Heers en Grootgoor fase 2

Zie ook