Wijzigingen door Omgevingswet

De huidige regels in de Interim omgevingsverordening zijn gehanteerd als uitgangspunt. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Er is aansluiting gezocht bij de opbouw van de rijksregels. Diverse nadere regelingen zijn in de Omgevingsverordening verwerkt
 • Vanwege het vervallen van de Wet bodembescherming zijn nieuwe regels opgenomen om verontreiniging van het grondwater te voorkomen. Het voorstel is om daarvoor ook voorbeschermingsregels vast te stellen
 • De aanwijzing van voor verzuring gevoelige kwetsbare gebieden (Wav-kaarten) is vervallen
 • De rechtstreeks werkende regels voor de ontwikkeling van veehouderij en mestbewerking vervallen. Het voorstel is om die te vervangen door voorbeschermingsregels
 • Er is een attentiezone geluid opgenomen langs provinciale wegen waarbinnen aandacht wordt gevraagd voor het oprichten van geluidgevoelige bebouwing

Wijzigingen door nieuwe inzichten

 • Er zijn regels opgenomen voor een maximale boordiepte voor bodemenergiesystemen
 • Er zijn regels opgenomen voor grondverzet in grondwaterbeschermingszones, inclusief de toepassing voor PFAS-houdende grond
 • De regels voor het kappen van houtopstanden zijn aangepast vanwege de Brabantse Bossenstrategie
 • Omgevingskwaliteit heeft een centrale plek gekregen bij de instructieregels voor het omgevingsplan aan gemeenten. Hierbij is een bouw-sloop regeling vormgegeven en is een ruime maatwerkregeling opgenomen ter versterking van omgevingskwaliteit
 • De mogelijkheden voor collectieve woonvormen in het buitengebied zijn verruimd
 • Er zijn wijzigingen doorgevoerd in de gebieden op de kaart die aangeven waar welke regels gelden. Naast actualisaties zijn er ook gebieden vervallen of samengevoegd

In hoofdstuk 1 van de toelichting van de ontwerp Omgevingsverordening is een uitgebreider overzicht opgenomen van de wijzigingen.

Raadplegen en reageren

U kunt het ontwerp van de Omgevingsverordening Noord-Brabant vanaf 9 april 2021 raadplegen via: www.brabant.nl/omgevingsverordening
Via de knop “inspraakreactie” in deze viewer kunt u ook eenvoudig en direct reageren. Na verzending van uw inspraakreactie krijgt u automatisch een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie. Ook krijgt u automatisch een ontvangstbevestiging. Het apart insturen van een brief is dan niet meer nodig.

Contact

Ontwerp Omgevingsverordening Noord-Brabant