Het Natuurbeheerplan- onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) beschrijft de beleidsdoelen en de subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling en het beheer van agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) in de provincie. De provincie stelt de kaders voor de uitvoering van het agrarische natuur en Landschapsbeheer beheer door dit Natuurbeheerplan vast te stellen. Het plan bevat de begrenzing van de agrarische zoekgebieden, toegespitst op de internationale biodiversiteitsdoelen en de internationale natuurgerichte agromilieu-, water- en klimaatdoelen. De provincie financiert een aanzienlijk deel van de kosten voor beheer van het Agrarische natuur- en landschapsbeheer door middel van subsidies. Het Natuurbeheerplan vormt de basis voor de aanvraag van deze subsidies.

Beschikbaarheid en inzage

U kunt de tekst van het ontwerp Natuurbeheerplan 2023 – onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) downloaden. Het kaartmateriaal van het Natuurbeheerplan met onder andere een verschillenkaart vindt u in een viewer

Reactietermijn

Het ontwerp van het Natuurbeheerplan 2023 onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) ligt gedurende een periode van 6 weken ter inzage. Deze termijn loopt van 26 mei tot en met 6 juli 2022.

Reageren

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk en per e-mail zienswijzen over het Ontwerpplan naar voren brengen. Vervolgens zullen wij, na afweging van de naar voren gebrachte zienswijzen, een definitief besluit nemen.
U kunt uw reactie mailen naar natuurbeheerplan@brabant.nl.
Daarnaast kunt u uw reactie ook schriftelijk inbrengen, gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Provincie Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
O.v.v. Zienswijze Ontwerp Natuurbeheerplan 2023 – onderdeel ANLb

Vervolgprocedure

Na afloop van de zienswijzentermijn worden alle zienswijzen verwerkt in een zienswijzennota, die na besluitvorming door Gedeputeerde Staten aan alle indieners van een zienswijze wordt toegezonden. De ingediende zienswijzen worden afgewogen en bij de besluitvorming over het definitieve Natuurbeheerplan 2023 betrokken. Na besluitvorming wordt het definitieve Natuurbeheerplan 2023 gedurende een termijn van zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn kan beroep worden ingesteld tegen het plan. Van deze terinzagelegging en de beroepsmogelijkheid wordt te zijner tijd afzonderlijk kennisgegeven.

Meer informatie

Heeft u vragen over de inhoud van het Ontwerp Natuurbeheerplan 2023 – onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb)? Neem dan contact op met Noortje Daamen via natuurbeheerplan@brabant.nl of via (073) 681 2812.

Contact

Ontwerp Natuurbeheerplan 2023 onderdeel agrarisch natuur en landschapsbeheer (ANLb)

Zie ook