Dit Ontwerp Natura 2000 beheerplan vormt een nadere uitwerking van de bescherming van het Natura2000-gebied Boschhuizerbergen. Het ontwerpplan bevat de maatregelen, waarmee de aangewezen natuurdoelstellingen worden gerealiseerd en het ontwerpplan bevat regelingen waarmee een aantal huidige gebruiksvormen wordt vrijgesteld van de vergunningplicht uit de Wet Natuurbescherming.

Stukken inzien

Gelet op artikel 2.3, eerste lid, van de Wet natuurbescherming en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, volgt de voorbereiding van het Natura 2000 beheerplan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Dit wil zeggen dat het plan eerst in ontwerp wordt vastgesteld. Tegen onderhavig ontwerpplan kunnen door eenieder zienswijzen worden ingediend. Het Ontwerp-Natura 2000 Beheerplan Boschhuizerbergen ligt gedurende een periode van 6 weken ter inzage. Deze termijn loopt van 18 mei tot en met 7 juli 2020 en tijdens deze periode kan het plan worden ingezien op de volgende locaties:

  • De bibliotheek van het Gouvernement te Maastricht, bezoekadres: Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht (alleen te bezoeken na telefonische afspraak tel. 043-3899999)
  • Provinciehuis Noord Brabant, bezoekadres: Brabantlaan 1, 5216 TV 's-Hertogenbosch (alleen tussen 8.30 tot 12.30 uur en op afspraak met de heer R. van der Plas 06-18303195)   
  • het gemeentehuis van Venray, bezoekadres: Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray (tijdens openingstijden)

Reageren

Gedurende de termijn van terinzagelegging 18 mei 2020 tot en met 7 juli 2020 kan een ieder zienswijzen ten aanzien van het ontwerpplan kenbaar maken.

Schriftelijke zienswijze via internet

U kunt uw zienswijze met eventuele bijlagen digitaal insturen op de website van de provincie Limburg via het e-formulier

Schriftelijke zienswijze per post

Stuur uw schriftelijke zienswijze met eventuele bijlagen sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg Natura 2000, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, o.v.v. Zienswijze ontwerp Natura2000 beheerplan Boschhuizerbergen.

Mondelinge reactie op afspraak

Het indienen van een schriftelijke/ elektronische zienswijzen geniet onze voorkeur. Maar het indienen van mondelinge zienswijzen behoort ook tot de mogelijkheden. U kunt daarvoor een afspraak maken via het secretariaat van Cluster Natuur en Water, telefoonnummer 06-469 747 79 (Limburg). Het verzoek om een afspraak, kunt u doen tot uiterlijk 2 juli 2020. U wordt dan, indien de Coronabeperkingen dat toestaan, uitgenodigd op het Gouvernement om uw zienswijze kenbaar te maken, danwel uw zienswijze wordt per telefoon opgenomen. Van dit gesprek zal een verslag worden gemaakt. Het verslag waarin de zienswijze staat verwoord, wordt ofwel ter plekke in tweevoud uitgeprint danwel per email aan U toegezonden. Van u wordt gevraagd om beide exemplaren te ondertekenen. Mondeling ingediende zienswijzen worden op dezelfde wijze behandeld als schriftelijk ingediende zienswijzen.

Vervolgprocedure

Na afloop van de zienswijzentermijn worden alle zienswijzen verwerkt in een zienswijzennota, die na vaststelling door Gedeputeerde Staten van het definitieve Natura 2000 beheerplan Boschhuizerbergen aan alle indieners van een zienswijze wordt toegezonden. De ingediende zienswijzen worden afgewogen en bij de besluitvorming over de vaststelling van het definitieve plan betrokken.

Na vaststelling zal het Natura 2000 beheerplan Boschhuizerbergen gedurende een termijn van zes weken ter inzage worden gelegd. Van deze terinzagelegging en de daarbij behorende beroepsmogelijkheid wordt te zijner tijd afzonderlijk kennis gegeven.

Meer informatie

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van Cluster Natuur & Water, tel. 06-469 747 79 (Limburg).

Over Natura 2000-gebieden

De natuur beleven, benutten en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Nederland telt 161 Natura 2000-gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden binnen de Europese Unie. Het Natura 2000-gebied Boschhuizerbergen ligt grotendeels in de provincie Limburg en voor een klein gedeelte in de provincie Noord-Brabant.

Contact

Ontwerp Kern- en Hoofdrapport Natura2000 Boschhuizerbergen

Zie ook