Dit ontwerp doorloopt een inspraak- en overlegprocedure voor de periode van 5 weken met ingang van 18 december 2019. Een ieder kan zijn reactie op het ontwerp bij Gedeputeerde Staten indienen.

Wijziging Interim omgevingsverordening

De wijziging van de Interim omgevingsverordening is gebaseerd op de Brabantse Aanpak Stikstof (BAS) die op 6 december door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant is vastgesteld. Hierin is een integraal maatregelenpakket aangekondigd voor de afname van de stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden waarvoor ook een wijziging van de regels in de Interim omgevingsverordening nodig is. Deze wijziging betreft de aanpassing van data voor het indienen van een aanvraag voor omgevingsvergunning / het doen van een melding voor de aanpassing van stalsystemen van 1 april 2020 naar 1 januari 2021 en het aanpassen van de realisatiedatum voor nieuwe stalsystemen van 1 januari 2022 naar 1 oktober 2022.

Reageren

De ontwerp Interim omgevingsverordening is beschikbaar gesteld via noord-brabant.tercera-ro.nl

Daar is een link opgenomen naar de provinciale viewer. Via deze viewer kunt u eenvoudig en direct reageren. U krijgt na verzending van uw inspraakreactie een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie. Ook krijgt u automatisch een ontvangstbevestiging. Het apart insturen van een brief is dan niet meer nodig.

Contact

Ontwerp Interim omgevingsverordening