In samenwerking met de provincie neemt het waterschap De Dommel in het gebied van de Tongelreep en het Leenderbos het voortouw bij de uitvoering van de natuurherstelmaatregelen, maatregelen ter uitvoering van de Kaderrichtlijn Water en de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant.

Het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel heeft voor het project op 1 december 2020 het ontwerp-projectplan Waterwet vastgesteld. In overleg met de gemeenten Valkenswaard en Heeze-Leende heeft de provincie voor een gedeelte van het projectgebied een inpassingsplan opgesteld, dat op 8 december 2020 door Gedeputeerde Staten in ontwerp is vastgesteld.

Ontwerp-projectplan Waterwet, inclusief MER

In het projectplan zijn maatregelen opgenomen die tot doel hebben om de grondwaterstanden in de omgeving van de Tongelreep te verhogen, zoals onder andere het aanpassen van de Tongelreep en het dempen, afdammen en verondiepen van sloten en greppels 

Gedeputeerde Staten hebben op 21 juni 2018 besloten op de realisering van het project “Tongelreepdal”, hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten bevorderen dat de besluiten, die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn, op gecoördineerde wijze worden voorbereid.

Ontwerp-inpassingsplan, inclusief MER

Enkele percelen in het projectgebied de Tongelreep hebben nog niet de juiste bestemming om de maatregelen voor de herinrichting te kunnen uitvoeren. In het ontwerp-inpassingsplan “Tongelreep” krijgen deze percelen een natuurbestemming.

Stukken inzien

Het ontwerp-projectplan, het ontwerp-inpassingsplan, inclusief MER en bijbehorende relevante stukken zijn in te zien met ingang van 17 december 2020 tot en met 27 januari 2021 op de volgende wijze via:

  • Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel
  • Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch

Indien u de stukken analoog wil inzien, neem dan contact op met de heer R. Dobbelsteen, bereikbaar via 06-50732137 of rdobbelsteen@dommel.nl, om daarvoor een afspraak te maken, dit in verband met de corona maatregelen

Het ontwerp-inpassingsplan is ook in te zien op de landelijke site voor alle ruimtelijke plannen www.ruimtelijkeplannen.nl  NL.IMRO.9930.ipTongelreep-on01 en via www.brabant.nl/ontwerpipTongelreep

De stukken zijn ook te downloaden onderaan de pagina.

 

Digitaal reageren 

Gedurende deze termijn kan iedereen zienswijzen kenbaar maken op het ontwerp-projectplan en het ontwerp-inpassingsplan inclusief MER. U kunt eenvoudig digitaal reageren via www.brabant.nl/ontwerpipTongelreep (inspraakreactie indienen). U krijgt na verzending van uw zienswijze een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie samen met een ontvangstbevestiging.

Schriftelijk reageren

Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch, onder vermelding van: projectplan/inpassingsplan Tongelreep C2273092.  

Mondeling reageren

Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunt u binnen de termijn contact opnemen met de heer R. Dobbelsteen, via 06-50732137 of rdobbelsteen@dommel.nl Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen, dan wel apart per plan/besluit, in te dienen. In de zienswijze dient vermeld te worden of de zienswijze gericht is tegen projectplan Waterwet, het inpassingsplan of het MER.

Vervolg

Het projectplan en het inpassingsplan zullen mede op basis van de ingediende zienswijzen definitief worden vastgesteld. Het projectplan behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De besluiten worden tegelijkertijd gepubliceerd. In deze publicatie wordt u geïnformeerd hoe u eventueel beroep kan instellen bij de Raad van State.

Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Dobbelsteen van het waterschap, via 06-50732137 of rdobbelsteen@dommel.nl

 

’s-Hertogenbosch, 16 december 2020

Contact

Ontwerp-projectplan Waterwet en het ontwerp-inpassingsplan "Tongelreep" incl. MER

Zie ook