In samenwerking met de provincie neemt het waterschap De Dommel in het gebied de “Natte Natuurparel De Utrecht” het voortouw bij de uitvoering van de natuurherstelmaatregelen, maatregelen ter uitvoering van de Kaderrichtlijn Water en de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant.

Het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel heeft voor het project op 26 februari 2020 het ontwerp-projectplan Waterwet vastgesteld. In overleg met de gemeenten Bladel, Hilvarenbeek, Oirschot en Reusel-De Mierden heeft de provincie voor een gedeelte van het projectgebied een inpassingsplan opgesteld, dat op 3 maart 2020 door Gedeputeerde Staten in ontwerp is vastgesteld.

Ontwerp-projectplan Waterwet, inclusief MER

In het projectplan zijn maatregelen opgenomen ten behoeve van hydrologisch herstel van dit deel van N2000 gebied Kempenland-West, beekherstel van de Raamsloop en het versterken van de natuurwaarden in Natte Natuurparel De Utrecht.
Gedeputeerde Staten hebben op 21 juni 2018 besloten op de realisering van het project “Natte Natuurparel De Utrecht”, hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten bevorderen dat de besluiten, die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn, op gecoördineerde wijze worden voorbereid.
Om de maatregelen te kunnen uitvoeren hebben de bevoegde gezagen de volgende besluiten in ontwerp genomen:
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de ontwerp-ontheffing stiltegebied
Gemeente Bladel de ontwerp-omgevingsvergunning aanleg inrit/ uitweg.

Ontwerp-inpassingsplan, inclusief MER

Enkele percelen in het projectgebied “Natte Natuurparel De Utrecht” hebben nog niet de juiste bestemming om de maatregelen voor de herinrichting te kunnen uitvoeren. In het ontwerp-inpassingsplan “Kempenland-West omgeving De Utrecht” krijgen deze percelen een natuurbestemming.

Terinzagelegging

Het ontwerp-projectplan, het ontwerp-inpassingsplan, inclusief MER, de ontwerp-ontheffing stiltegebied, de ontwerp-omgevingsvergunning aanleg inrit/ uitweg en bijbehorende relevante stukken zijn in te zien met ingang van 12 maart 2020 tot en met 22 april 2020 en de stukken zijn te downloaden.
 
Op werkdagen kunnen de stukken ook worden ingezien bij de volgende instanties tijdens de daar gebruikelijke openingstijden:

  • Gemeentehuis Bladel, Markt 21 te Bladel;
  • Gemeentehuis Hilvarenbeek, Vrijthof 10 te Hilvarenbeek;
  • Gemeentehuis Oirschot, Deken Frankenstraat 3 te Oirschot;
  • Gemeentehuis Reusel de Mierden, Kerkplein 3 te Reusel;
  • Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel.
  • Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch.

Het ontwerp-inpassingsplan is ook in te zien op de landelijke site voor alle ruimtelijke plannen www.ruimtelijkeplannen.nl  (plannummer: NL.IMRO.9930.ipKempDeUtrecht-on01)

Het ontwerp-projectplan is ook in te zien op www.dommel.nl/deutrecht

Digitaal reageren 

U kunt eenvoudig digitaal reageren via www.brabant.nl/ontwerpipKempDeUtrecht

U krijgt na verzending van uw zienswijze een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie samen met een ontvangstbevestiging.

Schriftelijk reageren

Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch, onder vermelding van "projectplan/inpassingsplan Kempenland-West De Utrecht, C2259157".

Mondeling reageren

Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunt u binnen de termijn contact opnemen met mevrouw S. Verhaart, via 06-18303362 of (email: sverhaart@dommel.nl)

Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen, dan wel apart per plan/besluit, in te dienen. In de zienswijze dient vermeld te worden of de zienswijze gericht is tegen projectplan Waterwet, het inpassingsplan, het MER, de ontheffing stiltegebied dan wel de ontwerp-omgevingsvergunning aanleg inrit/ uitweg.

Vervolg

Het projectplan, het inpassingsplan, de ontheffing stiltegebied en de omgevingsvergunning aanleg inrit/ uitweg zullen mede op basis van de ingediende zienswijzen definitief worden vastgesteld. Het projectplan behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De besluiten worden tegelijkertijd gepubliceerd. In deze publicatie wordt u geïnformeerd hoe u eventueel beroep kan instellen bij de Raad van State.

Nadere informatie

Tevens kunt u voor nadere informatie contact opnemen met de heer Mario Graat, omgevingsmanager van het waterschap, via 06-18303246 of (email: mgraat@dommel.nl)

Contact

Ontwerp projectplan en inpassingsplan voor Kempenland West omgeving De Utrecht

Zie ook