Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat voor het Agro- en foodcluster West-Brabant in de gemeente Steenbergen het ontwerp ‘Exploitatieplan Agro & Food Cluster West-Brabant, 2e herziening’, met inbegrip van bijbehorende stukken, ter inzage wordt gelegd. Het betreft de terinzagelegging op grond van artikel 6.14 juncto 6.15 Wet ruimtelijke ordening. Het exploitatieplan is het laatst door Provinciale Staten herzien bij besluit van 17 mei 2013.

Ontwerp ‘Exploitatieplan Agro & Food Cluster West-Brabant, 2e herziening’

In het ‘Exploitatieplan Agro & Food Cluster West-Brabant, 2e herziening’ zijn onder meer de werkelijke kosten en gerealiseerde exploitatiebijdragen opgenomen, de ramingen van de kosten en opbrengsten zijn naar voortschrijdend inzicht geactualiseerd en de parameters voor het bepalen van de rente- en indexatie-invloeden zijn aangepast.

Stukken inzien

Het ontwerp ‘Exploitatieplan Agro & Food Cluster West-Brabant, 2e herziening’, met inbegrip van bijbehorende stukken, ligt met ingang van donderdag 10 november 2022 gedurende zes weken (dus tot en met woensdag 21 december 2022) voor iedereen ter inzage in het provinciehuis, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Het ontwerp ‘Exploitatieplan Agro & Food Cluster West-Brabant, 2e herziening’ met inbegrip van bijbehorende stukken, kan langs elektronische weg worden geraadpleegd:

Schriftelijk reageren

Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Provincie Noord-Brabant, Provinciale Staten, Postbus 90151, 5200 MC -'s-Hertogenbosch, onder vermelding van Zienswijze ‘Exploitatieplan Agro & Food Cluster West-Brabant, 2e herziening’, C2305026. 

Mondeling reageren

Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunt u binnen de termijn contact opnemen met de heer W. (William) Kon, via 06-55523923 of (email: Wkon@brabant.nl) voor het maken van een afspraak.

Vervolg

Na ontvangst van u zienswijze krijgt u een ontvangstbevestiging. 

Provinciale Staten van Noord-Brabant zullen een besluit nemen over de vaststelling van het ‘Exploitatieplan Agro & Food Cluster West-Brabant, 2e herziening’. De zienswijzen, die worden ingediend, zullen bij de besluitvorming worden betrokken. Nadat Provinciale Staten van Noord-Brabant hun besluit hebben genomen, zal iedereen die een zienswijze heeft ingediend daarover schriftelijk worden bericht.

 

Contact

Ontwerp Exploitatieplan Agro & Food Cluster West -Brabant, 2e herziening