Het ontwerp-besluit is in te zien met ingang van 6 maart 2020 tot en met 16 april 2020. De stukken zijn te downloaden. Ook is het mogelijk het ontwerp-besluit in te zien in het provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met mevrouw N. van Rooij, telefoon (06)  52 78 36 16.

Reageren

Belanghebbenden kunnen tot en met 16 april 2020 zienswijzen indienen over het ontwerp-besluit bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

U kunt eenvoudig digitaal reageren via het e-formulier Na verzending van uw zienswijze ontvangt u een pdf toegestuurd van uw reactie en een ontvangstbevestiging.

Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch, onder vermelding van Vaststelling veiligheidscontour Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk C2258584.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen neemt u contact op met Nanny van Rooij, via (06) 52 78 36 16 of email: nvrooij@brabant.nl

Inhoud van ontwerp-besluit

De veiligheidscontour valt grotendeels samen met het plangebied van het bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk dat op 18 januari 2018 door de gemeenteraad van Moerdijk is vastgesteld. Met het vaststellen van deze contour wordt aan zowel risicovolle inrichtingen als (bestaande) kwetsbare objecten meer rechtszekerheid geboden. Dit is nodig vanuit het risicobeleid van zowel provincie Noord-Brabant als de gemeente Moerdijk. Beiden stellen hetzelfde besluit vast. De veiligheidscontour reguleert de balans tussen acceptabele risico’s die het soort bedrijven op het terrein met zich meebrengen en de overige bedrijvigheid en de omgeving. Deze contour maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan en kwam tot stand door samenwerking tussen provincie, de gemeente, het Havenschap Moerdijk, de regionale brandweer en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Contact

Ontwerp-besluit Zeehaven en Industrieterrein Moerdijk

Zie ook