Stukken inzien

U kunt het ontwerpbesluit en de bijlage inzien vanaf 19 december 2019 tot en met 30 januari 2020. De stukken zijn te downloaden. Daarnaast liggen de stukken ter inzage in het provinciehuis, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch op werkdagen van 8.00 tot 16.00 uur.

Reageren

U kunt vanaf 19 december 2018 tot en met 30 januari 2020 een inspraakreactie indienen op een van de volgende manieren:

  • Digitaal via een e-formulier
  • Schriftelijk gericht aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, per adres, Omgevingsdienst Zuidoost- Brabant, Postbus 8035, 5601 KA Eindhoven.
  • Mondeling door contact op te nemen met de heer B.J. Jansen van de Omgevingsdienst Zuidoost- Brabant, telefoon: 088-3690354.

Rechtsbescherming

Na de inzagetermijn wordt een definitief besluit genomen. Degenen die een zienswijze naar voren hebben gebracht en degenen die kunnen aantonen redelijkerwijs hiertoe niet in staat te zijn geweest, kunnen een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant. Dit wordt ook aangegeven in de bekendmaking van dit definitieve besluit.

Inlichtingen

Voor verdere inlichtingen over dit ontwerpbesluit en de verdere procedure kunt u contact opnemen met de heer B.J. Jansen van de Omgevingsdienst Zuidoost- Brabant, telefoon: 088-3690354, e-mail: b.jansen@odzob.nl

Contact

Ontwerp besluit aanwijzing zwemwater 2020

Zie ook