Inhoud Beleidskader Wonen en Werken

Het beleidskader Wonen en Werken bevat een uitwerking van de opgave Sterk stedelijk netwerk uit de Brabantse Omgevingsvisie op het gebied van wonen en werken. Het beleidskader geeft een update van het Brabantse verstedelijkingsbeleid, legt beleidskeuzes vast en bevat op hoofdlijnen de uitvoeringsstrategie die daarbij hoort. De verstedelijkingsstrategie die samen met Rijk en regio’s is gemaakt, is benut als belangrijke bouwsteen. 

Doordat de verstedelijkingsopgave veel andere opgaven raakt, is een samenhangende aanpak nodig die de verbinding met die andere belangen legt. Daarmee wil de provincie de ontwikkeling van steden en dorpen slim benutten zodat deze ook bijdraagt aan leefbaarheid, gezondheid, klimaat, energietransitie, circulariteit en mobiliteit. Extra aandacht daarbij krijgen de vraag naar voldoende, passende woningen en de verduurzaming van werklocaties waarbij ‘het juist bedrijf op de juiste plek’ uitgangspunt is.

Proces

Het beleidskader Wonen en Werken legt de provinciale doelen en beleidskeuzes vast voor het verstedelijkingsbeleid. Daarom is voor dit beleidskader een plan-MER gemaakt. In dat plan-MER zijn verschillende alternatieven met elkaar vergeleken en is beschreven wat de effecten van het voorgenomen beleid zijn. Het planMER wordt gelijktijdig met het ontwerp beleidskader ter inzage gelegd. Het beleidskader Wonen en werken wordt naar verwachting voorjaar 2023 door Provinciale Staten vastgesteld.

Hoe kun u reageren?

Met ingang van 25 oktober tot en met 5 december kunt u reageren op de stukken. 

  • Bij voorkeur reageert u eenvoudig en direct via het digitaal ter beschikking gestelde inspraakformulier U krijgt na verzending van uw inspraakreactie een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie. Ook krijgt u automatisch een ontvangstbevestiging. Het apart insturen van een brief is dan niet meer nodig.
  • U kunt uw reactie ook schriftelijk inbrengen. Dit is niet nodig als u digitaal uw reactie heeft ingebracht. Wij verzoeken u deze te richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch onder vermelding van: ‘ontwerp beleidskader Wonen en werken, C2305099’.

Privacy

De provincie Noord-Brabant hecht aan privacy. Daarom zorgt zij voor een betrouwbare en zorgvuldige bescherming van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens. Met het indienen van een reactie geeft u toestemming om uw gegevens te gebruiken voor de besluitvorming over dit dossier, bijvoorbeeld door het vermelden van uw reactie in de Nota van inspraak. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat in uw zienswijze aangeven.

Zie ook