Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 27 juni 2022 het ontwerp-beleidskader Milieu 2030 vastgesteld. Hierin staat omschreven wat Brabant in 2030 op het gebied van milieu wil bereiken. Het beleidskader stelt de doelen, beschrijft wat de inzet van de provincie daarin is en hoe het gerealiseerd wordt. Ten behoeve van het beleidskader is ook een Plan-milieueffectrapport (planMER) opgesteld.

Beleidskader Milieu 2030

De ontwikkelingen in Brabant en de wereld om ons heen gaan hard. Denk aan de bevolkingsgroei, de energietransitie, de toename van zorgwekkende stoffen, de circulaire economie en meer. Nieuwe en huidige uitdagingen op het gebied van milieu, klimaat en duurzaamheid hebben invloed op het beleidskader. In het nieuwe kader, dat het Provinciaal Milieu & Waterplan (PMWP) opvolgt, staan de beleidsrichtingen en doelen voor de periode 2023-2030. Ook vindt u in het beleidskader een doorkijk naar 2050. Het beleidskader Milieu is de uitwerking van de Omgevingsvisie voor het onderdeel milieu. De basisopgave die daarvoor belangrijk is, is dat we samen werken aan een gezonde en veilige omgeving om in te leven. Het milieu is kort gezegd het abiotische (niet levende) deel van onze fysieke leefomgeving. In het beleidskader gaat het om de effecten van milieu op de natuur en op de gezondheid van de mens. In het Beleidskader Milieu wordt o.a. aandacht besteed aan de volgende tien thema’s: Zeer Zorgwekkende Stoffen, Externe veiligheid, Luchtkwaliteit, Geluidhinder, Geurhinder, Lichtvervuiling, Bodemkwaliteit, Ondergrond, Grond- en afvalstoffen en Luchtvaart. Brabant Advies is gevraagd om te adviseren op het Beleidskader Milieu.

Plan-Milieueffectrapport

Milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft als doel het milieubelang een volwaardige rol te geven in de besluitvorming. In het planMER wordt beschreven welke beleidsalternatieven onderzocht zijn en welke milieueffecten het voorgenomen nieuwe beleid naar verwachting zal hebben. Eerder is een zogenoemde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) uitgebracht en ter inzage gelegd. Gedeputeerde Staten hebben op basis van de ingekomen zienswijze en het advies van de Commissie-m.e.r. de kaders voor het op te stellen MER vastgesteld. De onafhankelijke Commissie voor de Milieueffectrapportage zal het MER toetsen.

Stukken raadplegen

Het ontwerp Beleidskader Milieu inclusief planMER zijn in te zien van 4 juli tot en met 15 augustus 2022. U kunt het ontwerp Beleidskader Milieu en het planMER downloaden. Als u niet in de gelegenheid bent om de stukken digitaal te raadplegen, kunt u een afspraak maken om de stukken op het provinciehuis in te zien. U kunt daarvoor telefonisch contact opnemen met het Brabantloket: 073 681 28 12.

Reageren

U kunt digitaal via het e-formulier reageren of u kunt uw reactie schriftelijk per post toesturen.

Digitaal

U kunt eenvoudig en direct uw zienswijze kenbaar maken via het e-formulier
Na verzending van uw inspraakreactie krijgt u automatisch een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie. Ook krijgt u automatisch een ontvangstbevestiging. Het apart insturen van een brief is dan niet meer nodig.

Schriftelijk (post)

Als u kiest voor een schriftelijke reactie kunt u die sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch onder vermelding van: ‘Ontwerp-Beleidskader Milieu’. Geef in uw reactie duidelijk aan over welk hoofdstuk of welke paragraaf uw opmerking gaat. Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen in te dienen, enkel schriftelijk of digitaal is voldoende.

Privacy

De provincie Noord-Brabant hecht aan privacy. Daarom zorgt zij voor een betrouwbare en zorgvuldige bescherming van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw naam vermeld wordt in de nota van Zienswijzen dan kunt u dat aangeven.

Vervolg

Het Beleidskader wordt vastgesteld door Provinciale Staten. De ingekomen zienswijzen worden bij de besluitvorming betrokken. Hiertoe wordt een Nota van Zienswijze opgesteld waarin staat hoe de zienswijzen en adviezen worden meegenomen in de besluitvorming.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het Brabant Loket via: 073 681 28 12.

 

Zie ook