Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 5 oktober 2021 het ontwerp-beleidskader Landbouw en Voedsel vastgesteld. Ten behoeve van het beleidskader is ook een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Het ontwerp beleidskader met bijbehorend plan-m.e.r. liggen van 12 oktober 2021 tot en met 22 november 2021 ter inzage. Iedereen kan een reactie op het ontwerp en de plan-m.e.r. indienen bij Gedeputeerde Staten.

Beleidskader Landbouw en voedsel

Brabant heeft veel te bieden op het gebied van landbouw en voedsel. In tal van plantaardige en dierlijke ketens zijn in onze provincie internationaal toonaangevende bedrijven aanwezig, zowel in de primaire sector, de toeleverende en verwerkende industrie, in handel en onderzoek en ontwikkeling.
Tegelijkertijd zijn er in het landelijk gebied van Brabant grote opgaven op het gebied van water, natuur, stikstof, fijnstof en gezondheid. Dit vraagt om systeemverandering met een langjarige, consistente aanpak. Het beleidskader landbouw en voedsel 2030 biedt hiervoor de basis.

Het ontwerp-beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 bevat doelen, strategie en kaders tot 2030, dus vooruitkijkend over meerdere bestuursperiodes heen. We werken toe naar een veerkrachtig Brabants landbouw en voedselsysteem: een systeem dat toekomstbestendig is en aansluit bij lange termijn-ontwikkelingen en (inter)nationaal beleid. Met een goede balans tussen economie, natuur en samenleving en een duidelijk perspectief voor (agrarisch) ondernemers en andere partijen in de Brabantse landbouw- en voedselketen. Met als doel een keten die slim, waardevol, circulair en verbonden is.

Stukken inzien

Het ontwerp beleidskader inclusief MER zijn in te zien van 12 oktober tot en met 22 november. Het ontwerp Beleidskader Landbouw en voedsel en het planMER kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Als u niet in de gelegenheid bent om de stukken digitaal te raadplegen, kunt u een afspraak maken om de stukken op het provinciehuis in te zien. U kunt daarvoor contact opnemen met het Brabantloket, bereikbaar op 073 6812812.

Reageren

U kunt eenvoudig en direct uw zienswijze kenbaar via het e-formulier. Na verzending van uw inspraakreactie krijgt u automatisch een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie. Ook krijgt u automatisch een ontvangstbevestiging. Het apart insturen van een brief is dan niet meer nodig.

U kunt uw reactie ook schriftelijk inbrengen. Dit is niet nodig als u digitaal uw reactie heeft ingebracht. Als u kiest voor een schriftelijke reactie kunt u die sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch onder vermelding van: ‘ontwerp beleidskader Landbouw & Voedsel, C2287299’.

Privacy

De provincie Noord-Brabant hecht aan privacy. Daarom zorgt zij voor een betrouwbare en zorgvuldige bescherming van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens. Met het indienen van een reactie geeft u toestemming om uw gegevens te gebruiken voor de besluitvorming over dit dossier, bijvoorbeeld door het vermelden van uw reactie in de Nota van inspraak. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat in uw zienswijze aangeven.

Vervolg

Het Beleidskader wordt vastgesteld door Provinciale Staten. De ingekomen zienswijzen worden bij de besluitvorming betrokken.

Contact

Ontwerp-beleidskader Landbouw en Voedsel 2030

Zie ook