De ontheffing is voor uitvoeren van maatregelen uit het projectplan waterwet Leegveld (uitvoering N2000-maatregelen) in het stiltegebied ‘Deurnsche Peel’ in de gemeente Deurne. Door de werkzaamheden wordt in de periode van 10 november 2019 t/m 31 december 2021 de ervaring van de natuurlijke geluiden verstoord.

Stukken inzien

Het verzoek, de ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 28 oktober 2019 tot en met 9 december 2019 tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Deurne, Markt 1 te Deurne. Ook is het mogelijk gedurende deze periode de stukken in te zien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer ing. J.G.F. de Wijs. Telefoon (073) 6812829. U kunt de stukken ook downloaden.

Reageren

Belanghebbenden kunnen op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht vanaf 28 oktober 2019 tot en met 9 december 2019 schriftelijk bezwaar indienen tegen het onderhavige besluit.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Volgens artikel 6:5, lid 1 Awb dient het bezwaarschrift ondertekend te zijn en ten minste te bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het bestreden besluit
  • de gronden van het bezwaar

Degene die gebruikmaakt van de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen kan op grond van artikel 8:81 Awb bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage om een voorlopige voorziening vragen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Contact

Ontheffing stiltegebied Deurnsche Peel

Zie ook