De ontheffing betreft een verlenging van de reeds toegestane termijn voor het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot het verwijderen van het voorland in het spaarbekken De Gijster in het stiltegebied ‘Biesbosch’ in de gemeente Drimmelen om kwaliteitsverslechtering van het (drink-)water tegen te gaan.

Met deze ontheffing wordt de termijn waarbinnen de activiteiten ten behoeve van de realisatie van een innamestation en een transportleiding naar het spaarbekken De Gijster in het stiltegebied ‘Biesbosch’ mogen worden uitgevoerd verlengd met 6 maanden tot 30 juni 2020.

Stukken inzien

Het verzoek tot verlenging (ingekomen op 15 augustus 2019) en de ontheffing liggen vanaf 16 september 2019 tot en met 28 oktober 2019 tijdens openingsuren ter inzage op:

  • het gemeentehuis van de gemeente Drimmelen, Park 1 te Made
  • gemeentehuis van de gemeente Altena, Sportlaan 170 te Almkerk

Ook kunt u de stukken inzien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s Hertogenbosch. Neem daarvoor contact op met de heer ing. J.G.F. de Wijs. Telefoon (073) 6812829. De stukken zijn ook te downloaden.

Reageren

Belanghebbenden kunnen op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht vanaf 16 september 2019 tot en met 28 oktober 2019 schriftelijk bezwaar indienen tegen het onderhavige besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Volgens artikel 6:5, lid 1 Awb dient het bezwaarschrift ondertekend te zijn en ten minste te bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het bestreden besluit
  • de gronden van het bezwaar

Degene die gebruikmaakt van de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen kan op grond van artikel 8:81 Awb bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage om een voorlopige voorziening vragen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Contact

Ontheffing stiltegebied Biesbosch

Zie ook