Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij, op grond van artikel 1.3 Wet milieubeheer alsmede artikel 2.48 en artikel 6.4 van de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant, op 19 augustus 2022 ontheffing hebben verleend aan Car2Business te Ridderkerk. De ontheffing, die zij hebben aangevraagd, is bedoeld om op 8 oktober 2022 gedurende 1 uur met een toertocht van klassieke automobielen door het stiltegebied Rucphense Bossen in de gemeente Rucphen te rijden. Deze activiteit kan tot gevolg hebben dat de ervaring van de natuurlijke geluiden kan worden verstoord. 

Ter inzage

  • Het verzoek, de ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 24 augustus 2022 tot en met 5 oktober 2022 tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Rucphen. 
  • Ook is het mogelijk gedurende deze periode de stukken in te zien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s Hertogenbosch. U kunt daarvoor telefonisch contact opnemen met de heer ing. J.G.F. de Wijs via 06 52 79 40 46.

Reageren

Belanghebbenden kunnen op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht vanaf 24 augustus 2022 tot en met 5 oktober 2022 schriftelijk bezwaar indienen tegen het onderhavige besluit.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Volgens artikel 6:5, lid 1 Awb dient het bezwaarschrift ondertekend te zijn en ten minste te bevatten:

  • naam en het adres van de indiener;
  • dagtekening;
  • omschrijving van het bestreden besluit;
  • gronden van het bezwaar.

Als u een bezwaarschrift indient, kunt u - indien onverwijlde spoed (gelet op de betrokken belangen) dat vereist - op grond van artikel 8:81 Awb bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch een voorlopige voorziening vragen.

Contact

Ontheffing Interim omgevingsverordening, stiltegebied Rucphense Bossen

Zie ook