Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 23 augustus 2022 ontheffing verleend aan Enexis te Eindhoven. Dit op grond van artikel 1.3 Wet milieubeheer alsmede artikel 2.48 en artikel 6.4 van de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant.
De ontheffing, die Enexis heeft aangevraagd, is bedoeld voor het realiseren en gebruiken van een werkterrein tussen 5 september 2022 en 31 maart 2023 ten behoeve van de uitbreiding van het netwerk in het stiltegebied De Pan in de gemeente Cranendonck. Deze activiteit kan tot gevolg hebben dat de ervaring van de natuurlijke geluiden kan worden verstoord.

Stukken inzien

Het verzoek, de ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 26 augustus 2022 tot en met 7 oktober 2022 tijdens openingsuren ter inzage op de gemeentehuizen van de gemeenten Cranendonck en Someren. Ook is het mogelijk gedurende deze periode de stukken in te zien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s Hertogenbosch. U kunt daarvoor telefonisch contact opnemen met de heer ing. J.G.F. de Wijs via: 06 52 79 40 46.

Reageren

Belanghebbenden kunnen op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht vanaf 26 augustus 2022 tot en met 7 oktober 2022 schriftelijk bezwaar indienen tegen het onderhavige besluit.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.
Volgens artikel 6:5, lid 1 Awb dient het bezwaarschrift ondertekend te zijn en ten minste te bevatten:

  • naam en het adres van de indiener;
  • dagtekening;
  • omschrijving van het bestreden besluit;
  • gronden van het bezwaar.

Als u een bezwaarschrift indient, kunt u - indien onverwijlde spoed (gelet op de betrokken belangen) dat vereist - op grond van artikel 8:81 Awb bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch een voorlopige voorziening vragen.

Contact

Ontheffing Interim omgevingsverordening, stiltegebied De Pan

Zie ook