Onderwerp

Op 1 oktober 2018 heeft Gedeputeerde Staten de door Raedthuys Windenergie B.V. aangevraagde omgevingsvergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van 3 windturbines. De omgevingsvergunning, met zaaknummer18031322, heeft betrekking op 3 windturbines die kadastraal bekend zijn onder de naam: gemeente Princenhage, sectie T perceelnummers 328, 326 en sectie R perceelnummer 64: ten oosten van knooppunt Galder. Bij besluit van 18 december 2019 heeft GS deze vergunning gewijzigd (zaaknummer 19110304).

De omgevingsvergunning Windpark Galder en het inpassingsplan Windenergie A16 zijn onherroepelijk, gelet op de uitspraak van de Raad van State, ECLI:NL:RVS:2020:1769, van 2 december 2020.
Op 3 september 2021 hebben Gedeputeerde Staten een verzoek ontvangen tot intrekking van de omgevingsvergunning van 1 oktober 2018, inclusief de wijzigingsbesluiten van 18 december 2019 met kenmerk 4662546. Er wordt verzocht om aan Provinciale Staten in overweging te geven het inpassingsplan ‘Windenergie A16’ en het ‘Herstelplan Windenergie A16’ te wijzigen dan wel in te trekken.

Ontwerpbesluit

GS besluiten -in ontwerp- op het intrekkingsverzoek van 3 september 2021 als volgt:

  • het verzoek tot intrekking van de omgevingsvergunning van 1 oktober 2018 (inclusief het wijzigingsbesluit van 18 december 2019) af te wijzen.
  • het verzoek om Provinciale Staten wijziging of intrekking van het inpassingsplan ‘Windenergie A16’ en Herstelplan voor te leggen af te wijzen.

Reageren

Het ontwerpbesluit is te downloaden van 16 juni tot en met 27 juli 2022. U kunt tot en met 27 juli 2022 digitaal reageren tegen het ontwerpbesluit via:

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen kunt u bellen met mevrouw H. Christophe van de provincie Noord-Brabant via (06) 52 78 35 11.

Contact

Omgevingsvergunning Windpark Galder en inpassingsplan Windenergie A16

Zie ook