De m.e.r.-procedure start met het publiceren van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) via deze kennisgeving. De NRD informeert u over het initiatief, mogelijke alternatieven daarvoor en de te onderzoeken milieueffecten.

Het project

De dijk tussen Cuijk en Ravenstein is door Waterschap Aa en Maas beoordeeld aan de hand van de nieuwe veiligheidsnormen. Daaruit blijkt dat vrijwel het hele traject niet voldoet aan de waterveiligheidseisen. Waterschap Aa en Maas gaat daarom aan de slag om de dijk te verbeteren. Het project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma waarin de waterschappen en Rijkswaterstaat samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Behalve het primaire doel om de dijk te verbeteren wordt met het project waar mogelijk een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de leefomgeving, zoals bijvoorbeeld op het gebied van recreatie, biodiversiteit en verkeer. Meer informatie over het project vindt u op www.aaenmaas.nl/cuijkravenstein.

Projectplan Waterwet en m.e.r.

Voor het nemen van alle maatregelen ten behoeve van de dijkverbetering wordt door het Waterschap een Projectplan Waterwet opgesteld. Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt dit mogelijk een zogenoemd Projectbesluit. Nadat het waterschap het Projectplan Waterwet of Projectbesluit heeft vastgesteld, moet dit besluit nog worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (GS). Afgesproken is dat GS bevoegd gezag zijn in de procedure voor het vaststellen van het Milieueffectrapport.

Reactiemogelijkheid

De provincie geeft daarom iedereen de gelegenheid te reageren op de NRD. De Commissie voor de milieueffectrapportage en Brabant Advies worden gevraagd advies uit te brengen. Reageren is mogelijk van 11 januari tot en met 22 februari 2022. Dit kan op 2 manieren:

Digitaal

Schriftelijk

  • via: provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch, onder vermelding van “Notitie Reikwijdte en Detailniveau Dijkverbetering Cuijk – Ravenstein”

Inzien

De stukken zijn vanaf 11 januari t/m 22 februari 2022 te downloaden of op papier te bekijken bij:

  • het Dienstenplein van het provinciehuis, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch
  • Waterschap Aa en Maas, Pettelaarpark 70 te ’s-Hertogenbosch

Op woensdag 19 januari wordt een informatiebijeenkomst gehouden. Voor meer informatie zie: www.aaenmaas.nl/cuijkravenstein

Contact

Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor Milieueffectrapport Dijkverbetering Cuijk – Ravenstein

Zie ook