De betrokken initiatiefnemers hebben besloten om ten behoeve van de RES 1.0 de milieueffectrapportage-procedure te volgen. Provincie Noord-Brabant is hierbij aangewezen als Bevoegd Gezag in de m.e.r.-procedure. Eerste stap in deze procedure is het uitbrengen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Waarom een Notitie Reikwijdte en Detailniveau?

Milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft als doel het milieubelang een volwaardige rol te geven in de besluitvorming. Het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) begint met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In de NRD wordt aangegeven welke milieuaspecten in het MER onderzocht worden en hoe dat gaat gebeuren. Ook wordt verkend welke alternatieven mogelijk zijn om de beoogde doelen te halen.

Waar kunt u de Notitie Reikwijdte en Detailniveau inzien?

Op 28 september 2020 heeft provincie Noord-Brabant de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het MER voor het project Regionale Energie Strategie (RES) Metropoolregio Eindhoven vrijgegeven voor inspraak. U kunt de NRD gedurende de inspraakperiode van 5 oktober 2020 t/m 2 november 2020 downloaden bij dit artikel.

Ook ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau in deze periode fysiek ter inzage bij het Dienstenplein van het provinciehuis, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch. Wilt u deze inzien, neem dan contact op met dhr. Rob van der Plas (06-18303195).

Hoe kunt u uw reactie geven?

U kunt van 5 oktober 2020 t/m 2 november 2020 uw reactie op de NRD digitaal indienen via het e-formulier

U kunt uw reactie ook schriftelijk geven door deze te sturen naar Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch onder vermelding van: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Regionale Energie Strategie (RES) Metropoolregio Eindhoven. Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen in te dienen, enkel digitaal of schriftelijk is voldoende.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle zienswijzen worden voorzien van een reactie en opgenomen in een Nota van Zienswijzen.
Daarin staat hoe de zienswijzen worden meegenomen in het uit te werken MER. U krijgt daarna uiteraard nog de gelegenheid om op het MER en het RES te reageren. De Commissie voor de milieueffectrapportage en Brabant Advies worden om advies gevraagd over de NRD. Wij verzoeken beiden om daar ook de ingediende zienswijzen bij te betrekken.

Contact

NRD milieueffectrapport Regionale Energiestrategie Eindhoven

Zie ook