U kunt van 20 september tot en met 8 november 2019 de NRD inzien bij het Brabantloket van het provinciehuis, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch. Daarnaast liggen de stukken ook fysiek ter inzage op de volgende locaties tijdens openingsuren:

  • Tilburg, Stadswinkel Centrum Spoorlaan 181
  • Sint Antonis, gemeentehuis, Brink 3
  • Bladel, gemeentehuis, Markt 21
  • Etten-Leur, gemeentehuis, Roosendaalseweg 4

U kunt de NRD ook downloaden.

Reageren

De provincie Noord-Brabant stelt iedereen in de gelegenheid een reactie te geven op het voornemen en de reikwijdte en het detailniveau van het MER, zoals beschreven in de NRD. U kunt van 20 september tot en met 8 november 2019 uw reactie op de NRD snel en gemakkelijk digitaal indienen via het e-formulier

U kunt ook schriftelijk reageren gericht aan: Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch, onder vermelding van: ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau Mestbewerkingslocaties’. Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen in te dienen.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle zienswijzen worden voorzien van een reactie en worden opgenomen in een Reactienota. Daarin staat hoe de zienswijzen worden meegenomen in het uit te werken MER. U krijgt daarna nog de gelegenheid om op het MER te reageren. De Commissie voor de milieueffectrapportage wordt gevraagd advies uit te brengen en daarbij de ingediende zienswijzen te betrekken. Ook worden Brabant Advies en de wettelijke adviseurs en betrokken bestuursorganen geraadpleegd. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het Brabant Loket, telefoon 073-6812812.

Project Mestbewerkingslocaties

De gemeenten in Noordoost en Zuidoost-Brabant en de provincie willen gezamenlijk komen tot een goed locatiebeleid voor mestbewerking. Na eerder deze zomer het proces hiervoor te hebben vastgesteld start nu de formele procedure met de inspraak op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Hiermee geven Gedeputeerde Staten invulling aan het bestuursakkoord ‘Kiezen voor kwaliteit’. Het proces zoals Gedeputeerde Staten dat samen met de gemeenten hebben ontworpen loopt tot medio 2021 met als beoogd resultaat Regionale Afspraken inzake mestbewerkingslocaties.

Reikwijdte Detailniveau

Om te komen tot een goed locatiebeleid voor mestbewerkingslocaties worden de milieueffecten in een Milieueffectrapport (MER) beschreven. Het doel van de m.e.r-procedure is om het milieu een volwaardige plaats te geven bij de besluitvorming over het project. Als eerste stap in de m.e.r.-procedure is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. De NRD is bedoeld om betrokkenen vooraf te informeren en raadplegen over de gewenste inhoud en diepgang van het op te stellen MER, ofwel over de reikwijdte en het detailniveau. De 'reikwijdte' geeft aan wat het voornemen is, welke alternatieven worden onderzocht en welke milieu- en omgevingsthema’s in beeld worden gebracht. Het 'detailniveau' betreft de diepgang van het onderzoek en de te gebruiken methoden.

Contact

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapport Mestbewerkingslocaties

Zie ook