Gezien de grote opgaven die de provincie de komende 10 jaar heeft is het nu tijd voor een nieuw beleidskader met een duidelijk toekomstbeeld voor de Brabantse natuur in 2030. Het beleidskader stelt de doelen, beschrijft wat de inzet van de provincie daarin is en hoe de doelen bereikt kunnen worden.

Waarom een Notitie Reikwijdte en Detailniveau?

Voor het op te stellen Beleidskader Natuur 2030 wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het MER brengt de effecten van het voorgenomen beleid op het milieu in beeld. Daarmee is het een belangrijk instrument om verantwoorde keuzes te maken in het beleidskader. Het m.e.r.-traject begint met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), waarin wordt aangegeven wat we in het MER gaan onderzoeken en hoe we dat gaan doen.

Waar kunt u de Notitie Reikwijdte en Detailniveau inzien?

Op 12 juli 2021 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het Beleidskader Natuur 2030 vrijgegeven voor inspraak. Gedurende de inspraakperiode van maandag 19 juli tot en met maandag 13 september 2021 ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau tijdens reguliere openingstijden voor iedereen ter inzage op het Dienstenplein van het provinciehuis, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch. U kunt de stukken ook downloaden

Hoe kunt u uw reactie geven?

De provincie ontvangt uw reactie bij voorkeur digitaal. U kunt uw reactie op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van maandag 19 juli t/m maandag 13 september 2021 indienen via: het e-formulier

U kunt uw reactie ook schriftelijk sturen door deze te richten aan Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s- Hertogenbosch onder vermelding van: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Beleidskader Natuur 2030.

Wij verzoeken u om in uw reactie duidelijk aan te geven over welk hoofdstuk of welke paragraaf uw opmerking gaat. Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen in te dienen, enkel schriftelijk of digitaal is voldoende.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle zienswijzen worden voorzien van een reactie en opgenomen in een Nota van Zienswijzen. Daarin staat hoe de zienswijzen worden meegenomen in het uit te werken MER. U krijgt daarna uiteraard nog de gelegenheid om op het MER te reageren. De Commissie voor de milieueffectrapportage en Brabant Advies zullen om advies worden gevraagd over de NRD. Wij zullen de commissie verzoeken om bij hun advies ook de ingediende zienswijzen te betrekken.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Brabant Loket, telefoon (073) 681 2812.

Contact

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Beleidskader Natuur 2030

Zie ook