Het beheerplan ligt van 15 april tot en met 26 mei ter inzage. Het plan, de nota van antwoord en een passende beoordeling wateronttrekking Brabantse Wal, kunt u bekijken in het provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch (openingstijden maandag t/m vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur). De digitale documenten zijn ook te downloaden.

Hoe kunt u in beroep gaan tegen het beheerplan?

Tegen het definitieve beheerplan kunt u tijdens de termijn van tervisielegging in beroep gaan bij de rechtbank Oost-Brabant. Uw beroepschrift stuurt u naar: Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.

Het beroepschrift dient tenminste te bevatten:

  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
  • een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen, waarbij u tevens
    aangeeft tegen welke specifieke handelingen die zijn genoemd in het beheerplan uw beroep is gericht
  • de eventuele onderbouwing waarom u eerder geen zienswijze hebt kunnen indienen
  • uw naam en adres, de datum en uw handtekening

Het instellen van beroep schorst niet de werking van het besluit. Hangende het beroep kan op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank Oost-Brabant. Voor het instellen van beroep en voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Wie kunnen er in beroep tegen het beheerplan?

U kunt in beroep gaan tegen een beheerplan bij de rechtbank Oost-Brabant als u belanghebbende bent, dat wil zeggen een (rechts)persoon die rechtstreeks gevolgen ondervindt van het beheerplan. U moet wel eerder tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbeheerplan. Als u dat niet hebt gedaan, moet u kunnen aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest om een zienswijze in te dienen. U kunt eveneens beroep instellen als u het niet eens bent met de wijzigingen in het definitieve beheerplan ten opzichte van het ontwerpbeheerplan.

Een beroep kan alleen worden ingesteld tegen specifieke onderdelen van het beheerplan. Beroep staat volgens artikel 8.1 van de Wet natuurbescherming alleen open tegen de beschrijving van projecten die het bereiken van instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen en via het beheerplan zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht zoals bedoeld in de Wet natuurbescherming. Geen beroep is mogelijk tegen de elementen gericht op uitvoering, zoals de maatregelen of de fasering van de uitvoering.

Contact

Natura 2000 beheerplan Brabantse Wal

Zie ook