Dit is inclusief m.e.r.-beoordeling, omgevingsvergunning onderdeel bouwen, vergunning Wet natuurbescherming (gebiedsbescherming), ontheffing Wet natuurbescherming (soortenbescherming) en ontheffing Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010 (stiltegebied).

Stukken inzien

Vanaf 9 januari 2020 tot en met 19 februari 2020 zijn de volgende stukken in te zien: het goedkeuringsbesluit, projectplan Waterwet, inclusief m.e.r.-beoordeling, de omgevingsvergunning onderdeel bouwen, de vergunning Wet natuurbescherming (gebiedsbescherming), de ontheffing Wet natuurbescherming (soortenbescherming) en de ontheffing Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010 (stiltegebied) en bijbehorende relevante stukken. U kunt deze documenten downloaden. Op werkdagen zijn deze ook in te zien op de volgende plaatsen:

  • Gemeentehuis van Boxtel, Markt 1 te Boxtel
  • Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel
  • Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch

Reageren

Tegen de definitieve besluiten (het goedkeuringsbesluit, het Projectplan Waterwet en de overige besluiten) kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend. Indien u beroep wenst in te stellen tegen het projectplan waterwet, dan dient u tevens een beroep in te stellen tegen het goedkeuringsbesluit.

Na bekendmaking liggen het plan en de overige besluiten zes weken (9 januari 2020 t/m 19 februari 2020) ter inzage. Gedurende deze termijn kan beroep worden ingesteld in eerste en enige instantie bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het beroepschrift moet naam en adres bevatten van de belanghebbende(n) die beroep instellen, vermelden tegen welk besluit het beroep wordt ingesteld en de gronden vermelden waarop het beroep berust; ook dient het beroepschrift ondertekend en gedagtekend te zijn. Daarnaast dient u een kopie van het besluit/ de besluiten waartegen u beroep instelt mee te sturen.

In deze beroepsprocedure worden de eventuele beroepen tegen alle besluiten gelijktijdig behandeld. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Na de beroepsprocedure is het niet mogelijk om hoger beroep in te stellen.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State via de site van het digitale loket Rechtspraak Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de site voor de precieze voorwaarden.

Crisis- en herstelwet

Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Verzoek om voorlopige voorziening

Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit projectplan niet. Belanghebbenden die van oordeel zijn dat dit plan geheel of gedeeltelijk moet worden geschorst, dienen hiertoe een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening te richten aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Eric Schellekens, projectmanager bij waterschap De Dommel, via 0411-618618 of (email: eschellekens@dommel.nl).

Waterschap De Dommel

In samenwerking met de provincie neemt het waterschap De Dommel in het gebied “Kampina Zuidoost” het voortouw bij de voorbereiding van de uitvoering van de N2000-instandhoudingsmaatregelen, maatregelen ter uitvoering van de Kaderrichtlijn Water en de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. Het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel heeft voor het project op 20 december 2019 het projectplan Waterwet vastgesteld.

Projectplan Waterwet, inclusief m.e.r-beoordeling

In de zuidoostelijke deel van de Kampina worden diverse inrichtingsmaatregelen uitgevoerd om het natuurlijke watersysteem in de Logtse velden en Smalbroeken te verbeteren. Zo zal de Heiloop gedempt worden, de Beerze in de Logtse velden weer gaan meanderen en een landbouw sloot verlegd worden.

Gecoördineerde procedure

Omdat de gecoördineerde procedure van toepassing is verklaard (op grond van hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet), is na vaststelling van het projectplan Waterwet door het dagelijks bestuur van het waterschap, op 7 januari 2020 door Gedeputeerde Staten goedkeuring verleend aan dit projectplan waterwet. Dit goedkeuringsbesluit ligt mede ter inzage. Dit goedkeuringsbesluit houdt onder andere de goedkeuring van de aanlegactiviteiten in.

Contact

Natte Natuurparel Kampina Zuidoost

Zie ook