Terinzagelegging

Het ontwerp-wijzigingsbesluit (met bijbehorende stukken) ligt 6 weken ter inzage: van 25 mei tot en met 6 juli 2022. In deze periode kan het besluit door een ieder worden ingezien op de volgende locaties:

Provinciehuis Noord-Brabant

Bezoekadres Brabantlaan 1, 5216 TV ’s-Hertogenbosch (van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 uur en 17:00 uur)

De bibliotheek van het Gouvernement te Maastricht

Bezoekadres: Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht (van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 uur 12:00 uur en 13:00 uur -16:30 uur)

Het gemeentehuis van Peel en Maas

Bezoekadres Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen (tijdens bezoekuren)

In verband met mogelijke maatregelen omtrent Corona kunt op de website van de betreffende provincie de regels voor het bezoek aan het provinciehuis vinden. U kunt het plan ook downloaden.

Mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk, mondeling en per e-mail zienswijzen over dit ontwerp-wijzigingsbesluit naar voren brengen. Vervolgens zullen wij, na afweging van de naar voren gebrachte zienswijzen, een definitief besluit nemen.

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan:
T.a.v. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Provincie Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
O.v.v. Zienswijze Ontwerp-wijzigingsbesluit N2000 beheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel & Mariapeel

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan voor het einde van de inzagetermijn een afspraak worden gemaakt via natura2000@brabant.nl. Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u om uiterlijk één week voor het einde van de inzagetermijn contact op te nemen.

Vervolgprocedure

Na afloop van de zienswijzentermijn worden alle zienswijzen verwerkt in een zienswijzennota, die na besluitvorming door Gedeputeerde Staten aan alle indieners van een zienswijze wordt toegezonden. De ingediende zienswijzen worden afgewogen en bij de besluitvorming over het definitieve wijzigingsbesluit betrokken.
Na besluitvorming wordt het definitieve wijzigingsbesluit en bijbehorende stukken gedurende een termijn van zes weken ter inzage gelegd worden. Tijdens deze termijn kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit. Van deze terinzagelegging en de beroepsmogelijkheid wordt te zijner tijd afzonderlijk kennisgegeven.

Meer informatie

Heeft u vragen over de inhoud van het wijzigingsbesluit Natura2000 beheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel & Mariapeel? U kunt dan contact opnemen met via natura2000@brabant.nl.

Contact

N2000 beheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel

Zie ook