Nu alle procedures zijn doorlopen, is het aan Gedeputeerde Staten om te komen tot de correctiefactor en daarmee de definitieve puntwaarde. Deze correctiefactor is vastgesteld op 0,61 waarmee de voorlopige puntwaarde van € 21, -- gecorrigeerd wordt naar de definitieve puntwaarde van €12,79. Deze stukken zijn relevant voor alle grondeigenaren binnen het herverkavelingsblok van de landinrichting Weerijs-Zuid.

Stukken inzien

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u tijdens kantooruren inzien van woensdag 20 november 2019 tot en met dinsdag 31 december 2019 in het provinciehuis Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV ’s Hertogenbosch.

Reageren

Gedurende de periode van terinzagelegging, van 20 november tot en met 31 december 2019, kan tegen dit besluit een bezwaar worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘S‑HERTOGENBOSCH

Vermeld op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift". Uw bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen. Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Vermeld ook uw telefoonnummer. De provincie kan dan indien nodig, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar. U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 70584, 5201 CZ 's‑Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo’n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang.
Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meer informatie

Neem voor informatie contact op met mevr. M. Lazeroms, tel. (06) 55 68 65 89.

Contact

Lijst der geldelijke regelingen Weerijs-Zuid

Zie ook