Met de ontwerp-Voorkeursbeslissing geeft het Kabinet invulling aan de afspraken in het Regeerakkoord om te komen tot een integrale herziening van het luchtruim. De ontwerp-Voorkeursbeslissing legt op hoofdlijnen de nieuwe indeling en het gebruik van het Nederlandse luchtruim vast. Bij de ontwerp-Voorkeursbeslissing hoort een aantal bijlagen, waaronder het milieueffectrapport en de passende beoordeling.

Stukken inzien

De ontwerp-Voorkeursbeslissing kunt u vinden op www.platformparticipatie.nl/luchtvaart Op papier kunt u de ontwerp-Voorkeursbeslissing van vrijdag 15 januari tot en met donderdag 25 februari 2021 tijdens reguliere openingstijden bekijken bij:

  • alle provinciehuizen in Nederland
  • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, Den Haag; alleen op afspraak, telefoon (070) 456 8999
  • op de website www.platformparticipatie.nl/luchtvaart kunt u de adresgegevens vinden van alle inzagelocaties

LET OP: In verband met de kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19 kan het voorkomen dat er beperkte openingstijden gelden of dat u een afspraak moet maken als u documenten wilt inzien. Houd hier rekening mee. Neem vooraf telefonisch contact op met de locatie om te vragen of u daar terecht kunt.

Reageren

U kunt reageren op de ontwerp-Voorkeursbeslissing en alle bijlagen door het indienen van een zienswijze. Een zienswijze indienen kan op 3 manieren, vanaf 15 januari 2021. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.

Digitaal

Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via: www.platformparticipatie.nl/luchtvaart

Mondeling

Mondeling reageren kan tijdens kantooruren via telefoonnummer (070) 456 8999.

Post

Schriftelijk reageren kan via: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directie Participatie, o.v.v. Luchtruimherziening, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag

Vervolg

De Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie vragen aan de Commissie voor de milieueffectrapportage advies over het milieueffectrapport. De minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie betrekken de ontvangen zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage bij het vaststellen van de definitieve Voorkeursbeslissing. In een reactienota wordt ingegaan op alle ontvangen zienswijzen. Indieners krijgen bericht als de reactienota beschikbaar is.

Contact

Kennisgeving ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening