Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 20 april 2021 het ontwerp-inpassingsplan ‘Opwaardering Maaslijn’ hebben vastgesteld. Ten behoeve van het ontwerp-inpassingsplan is tevens een milieueffectrapportage (MER) opgesteld.

De Maaslijn is de (grotendeels) enkelsporige treinverbinding Nijmegen - Venlo – Roermond. Met de opwaardering van de Maaslijn wordt beoogd het personenvervoer op de Maaslijn door versnellingsmaatregelen en elektrificatie van de lijn te verbeteren en te verduurzamen. Hiervoor worden onderstations en bovenleidingen gerealiseerd. Ook wordt op een aantal locaties het huidige enkelspoor verdubbeld. Om de maatregelen ruimtelijk over de hele lijn mogelijk te maken stellen de provincies Noord-Brabant en Limburg een provinciaal inpassingsplan vast. Voor de realisatie van de maatregelen in de provincie Gelderland is dit niet nodig.

Het plangebied voor het inpassingsplan van de provincie Noord-Brabant ligt in de gemeenten Cuijk en Boxmeer. Het plangebied behelst het gebied waar de fysieke maatregelen ten behoeve van het project ‘Opwaardering Maaslijn’ in Noord-Brabant zijn voorzien.

Ontwerp-inpassingsplan, inclusief MER

Omdat de maatregelen voor de opwaardering van de spoorlijn effecten op de omgeving kan veroorzaken moet voor het vaststellen van het PIP een Milieueffectrapport(MER) worden opgesteld. Dit MER is van toepassing op het hele projectgebied tussen Nijmegen en Roermond.

Stukken inzien

Het ontwerp-inpassingsplan inclusief MER en bijbehorende relevante stukken zijn in te zien met ingang van 29 april 2021 tot en met 9 juni 2021 op de volgende wijze via:

  • Provinciale site van Noord-Brabant www.brabant.nl/terinzage (u kunt de stukken raadplegen via de link onder het kopje 'Digitaal reageren')
  • Op werkdagen kunnen de stukken ook worden ingezien bij de volgende instanties tijdens de daar gebruikelijke openingstijden:
  • Gemeentehuis van Cuijk, Louis Jansenplein 1, 5431 BV, te Cuijk;
  • Gemeentehuis van Boxmeer, Raadhuisplein 1, 5831 JX, te Boxmeer
  • Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch (in verband met de maatregelen omtrent het Coronavirus Covid 19 gelden beperkte openingstijden. Het provinciehuis is voor bezoekers geopend op werkdagen tussen 8.30 en 13.00 uur)
  • Het ontwerp-inpassingsplan is ook in te zien op de landelijke site voor alle ruimtelijke plannen www.ruimtelijkeplannen.nl via id nummer NL.IMRO.9930.ipMaaslijn-on01

Digitaal reageren

Gedurende genoemde termijn van terinzagelegging kan iedereen zienswijzen kenbaar maken op het ontwerp-inpassingsplan en het MER.

U krijgt na verzending van uw zienswijze een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie samen met een ontvangstbevestiging.

Schriftelijk reageren

Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch, onder vermelding van “inpassingsplan Opwaardering Maaslijn, C2279813“.

Vervolg

Het inpassingsplan zal mede op basis van de ingediende zienswijzen definitief worden vastgesteld door Provinciale Staten. In de publicatie over het vaststellingsbesluit wordt u geïnformeerd hoe u eventueel beroep kan instellen bij de Raad van State.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Coen Oomens, via 06-15826454 of (email: COomens@brabant.nl).

Contact

Ontwerp inpassingsplan Opwaardering Maaslijn inclusief milieueffectenrapport (MER)