Voor het gehele project Groote Beerze heeft het dagelijks bestuur reeds op 3 september 2019 het m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen. Gedeputeerde Staten hebben op 22 februari 2021 het m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen.

Ontwerp-projectplan Waterwet, inclusief m.e.r.-beoordelingsbesluiten

In het projectplan zijn maatregelen opgenomen die tot doel hebben de waterhuishoudkundige en ecologische omstandigheden van de Groote Beerze te verbeteren. Verder is er de ambitie om diverse percelen binnen het projectgebied te betrekken bij het Natuurnetwerk Brabant. Tevens is de recreatieve ontsluiting van het gebied verbeterd.

Gecoördineerde voorbereiding

Gedeputeerde Staten hebben op 4 juli 2019 besloten op de realisering van het project “Groote Beerze”, hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten bevorderen dat de besluiten, die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn, op gecoördineerde wijze worden voorbereid. Het projectplan behoeft daarom de goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

Terinzagelegging

Het ontwerp-projectplan, inclusief de m.e.r.-beoordelingsbesluiten, en bijbehorende relevante stukken zijn in te zien vanaf 11 maart 2021 tot en met 21 april 2021 op de volgende wijze:

  • Via www.brabant.nl/terinzage
  • Op werkdagen kunnen de stukken ook worden ingezien bij de volgende instanties tijdens de daar gebruikelijke openingstijden:
    • Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel
    • Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch
  • Indien u de stukken analoog wilt inzien, dan kunt u daarvoor een afspraak maken met Ted van Paassen, via 0411 61 86 18 of tvpaassen@dommel.nl.

Zienswijzen indienen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen zienswijzen kenbaar maken op het ontwerp-projectplan en de m.e.r.-beoordelingsbesluiten. Zienswijzen kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. U kunt digitaal, schriftelijk of mondeling reageren met ingang van 11 maart 2021 tot en met 21 april 2021.

  • Digitaal: via het e-formulier kunt u een zienswijze digitaal indienen.
  • Schriftelijk: stuur een zienswijze naar Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch, onder vermelding van: projectplan 'Herinrichting beekdal Groote Beerze, traject Broekeindsedijk - Aardbossen' C2276864
  • Mondeling: neem hiervoor tussen 11 maart en 21 april contact op met Ted van Paassen, via 0411 61 86 18 of tvpaassen@dommel.nl.

Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen dan wel apart per plan/besluit in te dienen. In de zienswijze dient vermeld te worden of de zienswijze gericht is tegen het ontwerp projectplan en/of de m.e.r. beoordelingsbesluiten.

Vervolg

Het projectplan zal mede op basis van de ingediende zienswijzen definitief worden vastgesteld. Het projectplan behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De besluiten worden tegelijkertijd gepubliceerd. In die publicatie wordt u geïnformeerd hoe u eventueel beroep kan instellen bij de Raad van State.

M.e.r.-beoordelingsbesluiten

Op 3 september 2019 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap en op 22 februari 2021 hebben Gedeputeerde Staten, op basis van een mer-beoordeling, besloten dat dit projectplan niet m.e.r.-plichtig is. Een m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen. U kunt uw zienswijzen tegen de m.e.r.-beoordelingsbesluiten kenbaar maken gedurende de zienswijzeprocedure in het kader van de projectplanprocedure, ten behoeve waarvan deze m.e.r.-beoordelingsbesluiten zijn genomen.

Meer informatie

Voor nadere informatie contact opnemen met Ted van Paassen, via 0411 61 86 18 of tvpaassen@dommel.nl.

Contact

Ontwerp-projectplan Herinrichting beekdal Groote Beerze, Broekeindsedijk - Aardbossen

Zie ook